Zdedili ste poľnohospodársku pôdu? Aké sú vaše možnosti? Chcete ju užívať alebo predať?

Predaj, prenájom či ďalšie nakladanie so zdedenými pozemkami zvyčajne komplikuje to, že sa nachádzajú v spoluvlastníctve. Aké sú vaše možnosti pri predaji či usporiadaní spoluvlastníckych vzťahov?

08.06.2023 06:30
Muž na poli Foto:
Ilustračná foto.
debata

Spoluvlastníci majú niekoľko možností, ako so zdedenými podielmi naložiť. Jedným z možných spôsobov, ako usporiadať spoluvlastnícke vzťahy, je mimosúdna dohoda spoluvlastníkov o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Ak sa ale spoluvlastníci nedokážu dohodnúť, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd.

Na rozdiel od dohody všetkých spoluvlastníkov môže súd zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo na základe zákonných zásad.

Pokiaľ je možné vec dobre rozdeliť, súd musí postupovať tak, že vec rozdelí, a to aj v prípade, že rozdelenie veci žiaden zo spoluvlastníkov nenavrhuje.

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Predaj prichádza do úvahy výlučne v prípade, že žiaden zo spoluvlastníkov v konaní neprejaví záujem vec nadobudnúť do vlastníctva.

Každý zo spoluvlastníkov je oprávnený nakladať len so svojím spoluvlastníckym podielom. V prípade predaja veci v spoluvlastníctve tretej osobe je potrebné rešpektovať zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, čo znamená, že spoluvlastník, ktorý má záujem previesť svoj spoluvlastnícky podiel, musí najskôr osloviť ostatných spoluvlastníkov, oznámiť im cenu a ostatné podmienky, za akých chce previesť svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu.

Knihy Čítajte viac Občiansky zákonník: Aké pravidlá treba dodržať, aby niekto nadobudol majetok vydržaním?

Až keď spoluvlastníci odmietnu ponuku na odkúpenie, môže spoluvlastnícky podiel previesť na tretiu osobu. Predkupné právo treba rešpektovať aj pri darovaní.

Predaj alebo darovanie spoluvlastníckeho podielu k poľnohospodár­skemu pozemku môže zmariť takzvaný zákaz drobenia.

V prípade, aj je pôda v spoluvlastníctve a spoluvlastnícke podiely sú menšie, ako je prípustná výmera, tak je zo zákona rozdelenie pozemku na menšie časti zakázaný.

Podmienky delenia pozemkov upravuje legislatíva a tá presne stanovuje, ktoré pozemky pri prevode vlastníctva nemožno deliť. Zákaz drobenia sa vzťahuje na lesné a poľnohospodárske pozemky v extraviláne (mimo zastavaného územia obce).

Ak majiteľ nechce alebo nevie pôdu sám využívať, môže zvážiť predaj alebo prenájom. Žiaden právny predpis neurčuje, aká musí byť cena.

Pri prevode vlastníctva sa vychádza z odhadu trhovej ceny poľnohospodárskeho pozemku. Legislatíva neustanovuje žiaden jednotný cenový predpis, ktorý by stanovil výšku ceny poľnohospodár­skej pôdy.

Existuje však viacero právnych predpisov, ktoré stanovujú cenu pôdy v závislosti od účelu, na ktorý sa cena zisťuje (prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy, na daňové účely, určenie výšky nájomného, cena pri znaleckom posudku pri žiadosti o úver…).

Farmár Čítajte viac Postup: Ako získať potvrdenie o vydržaní pozemku

Výslednú cenu možno zvýšiť tým, ak vám to lokalita a iné okolnosti dovolia, že poľnohospodársku pôdu premeníte na stavebný pozemok.

Pôda, ktorá je v katastri evidovanú ako orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad alebo trvalý trávnatý porast, patrí pod označenie poľnohospodár­ska pôda.

Na to, aby ste takéto pozemky zmenili na stavebné, potrebujete súhlas príslušných úradov. Získať musíte rozhodnutie o odňatí poľnohospodár­skej pôdy.

Vydávajú ho pozemkové a lesné odbory príslušného okresného úradu. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní od podania kompletnej žiadosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #poľnohospodárska pôda