Kto a kedy na dôchodku si môže doplatiť odvody

Možnosť doplatiť si poistné na dôchodkové poistenie využívajú najmä tí poistenci, ktorí nemajú dostatočne dlhé obdobie dôchodkového poistenia pre priznanie nároku na dôchodok.

07.12.2022 08:00
penzista, pracujúci dôchodca, práca,... Foto:
Niektorým ľuďom môže doplatenie odvodov pomôcť k vyššej penzii.
debata

Zákon o sociálnom poistení umožňuje zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne. Urobiť tak ale môžu len ľudia, ktorí spĺňajú stanovené podmienky a ide o striktne vymedzené prípady.

Doplatiť odvody do Sociálnej poisťovne si nemôže každá osoba. Zákon o sociálnom poistení totiž stanovuje, že zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne je možné iba v striktne vymedzených prípadoch. Doplatiť možno odvody až za obdobie najskôr od roku 2004 a to za obdobie, počas ktorého fyzická osoba bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Takisto je možné dodatočne zaplatiť poistné za obdobie, keď mala fyzická osoba prerušené poistenie napr. z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, alebo bola zamestnancom, ktorý si uplatňoval odvodovú úľavu.

mladá žena, laptop, notebook, absolventi, prax, zamestanie, práca a kariéra Čítajte aj Myslite na zdravotné poistenie. Kedy ho za vás platí štát?

V prípade dodatočného zaplatenia poistného sú za jednotlivé roky od roku 2004 stanovené minimálne vymeriavacie základy, pričom maximálny vymeriavací základ stanovený nie je. Fyzická osoba pri dodatočnom zaplatení poistného platí poistné – 18 % na starobné poistenie a 6 % na invalidné poistenie. Pri spätnom doplatení si fyzická osoba teda sama určuje vymeriavací základ (konkrétnu sumu), z ktorého si doplatí poistné na dôchodkové poistenie.

Prečo sú odvody dôležité pri výpočte dôchodku

Suma dôchodku ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí ako: POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod

ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok

ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku poistenca, ktorý bol dôchodkovo poistený po vzniku nároku na starobný dôchodok (hoci aj len jeden deň) a nepoberal tento dôchodok alebo jeho časť, sa určí tak, že

 • 1. najprv sa vypočíta základná suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku (pozri bod vyššie),
 • 2. k základnej sume sa pripočíta suma dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktorá sa vypočíta ako

∑ OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku

ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

 • 3. k takto určenej sume dôchodku sa ďalej pripočíta suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok (po odpočítaní dôb, ktoré sa na účely zvýšenia nezapočítavajú do obdobia dôchodkového poistenia), ktoré predstavuje 0,5 % za každých celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia. Na zvyšky dní sa pri výpočte dní, za ktoré patrí toto zvýšenie, neprihliada. Ak je počet dní po vzniku nároku na dôchodok nižší ako 30, zvýšenie o 0,5 % sa neposkytne. Za 365 dní sa poskytne zvýšenie o 6 %.

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

dôchodca, žiaci, práca, lekcia Čítajte aj Dôchodca a práca na dohodu? Platí odvodová úľava

Ak bol poistenec po vzniku nároku na starobný dôchodok dôchodkovo poistený vo viacerých kalendárnych rokoch, od 1. augusta 2006 sa na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Aké odvody platia zamestnanec a zamestnávateľ

Zamestnávateľ platí poistné:

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie 14 % z vymeriavacieho základu a za zamestnanca, ktorý je sporiteľ na starobné dôchodkové sporenie a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok z II. piliera, 9,00 % z vymeriavacieho základu a 5,00 % z vymeriavacieho základu na starobné dôchodkové sporenie
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na úrazové poistenie 0,8 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne úrazovo poistený)
 • na garančné poistenie 0,25 % z vymeriavacieho základu (ak je povinne garančne poistený)
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity 4,75 % z vymeriavacieho základu

Zamestnávateľ neplatí poistné na invalidné poistenie za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie tiež neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšil dôchodkový vek.

Zamestnávateľ neplatí poistné na poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Takisto neplatí za zamestnanca, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na poistenie v nezamestnanosti neplatí zamestnávateľ za sudcu a prokurátora, za obvineného vo väzbe a za odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody.

 • zdravotné poistenie 10% z vymeriavacieho základu

Koľko platí zamestanec

Zamestnanec platí poistné

 • na nemocenské poistenie 1,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie 4 % z vymeriavacieho základu
 • na invalidné poistenie 3 % z vymeriavacieho základu
 • na poistenie v nezamestnanosti 1 % z vymeriavacieho základu
 • zdravotné poistenie 4% z vymeriavacieho základu
debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #odvody #penzista #poistenci #pracujúci dôchodca