Nie každý testament musí byť napísaný vlastnou rukou. Na čo si však treba dať pozor?

Podmienkou platnosti závetu je splnenie podstatných náležitostí. Obsahovať výslovný prejav vôle poručiteľa, z ktorej je zrejmá vôľa poručiteľa ustanoviť niektoré osoby za svojich dedičov a určiť im dedičský podiel.

01.10.2023 06:00
pomoc, poradenstvo, konzultant Foto: ,
Notár spíše na základe vyhlásenia závetcu notársku zápisnicu o závete.
debata

Pokiaľ poručiteľ v závete neurčí podiely dedičov, ich podiely budú rovnaké. Ďalšou náležitosťou ovplyvňujúcou platnosť závetu je jeho písomná forma. Závet musí tiež obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Chýbať, samozrejme, nemôže podpis závetcu.

Pokiaľ závet tieto náležitosti neobsahuje, je absolútne neplatný podľa paragrafov Občianskeho zákonníka. Zákon takisto nepripúšťa spoločný závet viacerých poručiteľov. V prípade, ak by bol takýto závet zriadený, je neplatný.

Manželia teda majetok nemôžu odkázať v spoločnom závete, každý z nich musí spísať svoju poslednú vôľu na osobitnej listine. Neplatné sú aj akékoľvek podmienky pripojené k závetu.

notár, zmluva, dedičstvo, podpis Čítajte viac Prečo po zosnulom manželovi nededí len manželka, ale musí sa o dedičstvo deliť s inými ľuďmi? Pozrite si príklady delenia majetku

Typy závetov

Holografný závet

 • napísaný vlastnou rukou.
 • závetca musí sám napísať celé znenie závetu
 • závetca musí napísať deň, mesiac, rok, kedy závet napísal.
 • závetca musí závet podpísať
 • pri spísaní závetu nemusia byť prítomní svedkovia.
 • podpis závetcu nemusí byť úradne overený.

Alografný závet

 • závet nenapísaný vlastnou rukou, ale vlastnou rukou podpísaný.
 • znenie závetu a dátum spísania závetu môže napísať ktokoľvek iný ako závetca buď mechanicky alebo vlastnou rukou.
 • závetca musí závet podpísať vlastnou rukou a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami musí výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu.
 • svedkovia sa musia na závet podpísať
 • špeciálna forma musí byť dodržaná pri alografných závetoch osôb, ktoré:
 • nemôžu čítať alebo písať, nevidia, nepočujú a zároveň nemôžu čítať a písať
zmluva, podpis, pero Čítajte aj Oplatí sa viac napísať závet alebo darovať nehnuteľnosť deťom? Každý spôsob má výhody

Osobitá forma závetu

 • Ak je pisateľ závetu v zlom zdravotnom stave, nevidiaci, nepočujúci, nemôže písať alebo čítať, využíva sa osobitá forma závetu.
 • Prítomní musia byť traja svedkovia, pred ktorými sa nahlas prečíta text závetu, ktorý oni svojím podpisom potvrdia.
 • Svedkami závetu môžu byť len osoby spôsobilé na právne úkony, ďalej to nesmú byť osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa závet vyhotovuje. Takisto nesmie byť svedkom zákonný dedič a jemu blízke osoby.
 • Pisateľom, ako aj predčitateľom môže byť aj svedok. Podmienkou však je, že pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí zároveň uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu.
 • V závete musí byť uvedené, kto listinu napísal a prečítal.

Svedkovia pri závete

 • ich úlohou je dosvedčiť skutočnosti dôležité pre posúdenie platnosti závetu.
 • potrebná je ich nestrannosť a spoľahlivosť.
 • svedkovia musia byť spôsobilí na právne úkony.
 • svedkami nemôžu byť osoby: nepočujúce, nemé, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa spisuje závet, závetní dedičia a osoby im blízke, zákonní dedičia a osoby im blízke

Závet v podobe notárskej zápisnice

 • Notár spíše na základe vyhlásenia závetcu notársku zápisnicu o závete.
 • Vo forme notárskej zápisnice môže spísať závet každý, kto nebol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony a je starší ako 15 rokov.
 • Spisuje ho kvalifikovaný notár, ktorý zabezpečí pravosť a vierohodnosť závetu.
 • Notár je zo zákona povinný závet spísaný vo forme notárskej zápisnice zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istý, že závet sa pri prejednávaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť.
 • Z formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár.
 • Závet v tejto forme môže na žiadosť závetcu spísať ktorýkoľvek notár, pri jeho spisovaní neplatí žiadna miestna príslušnosť notára.
 • Náležitosti každej notárskej zápisnice, teda aj závetu, sú ustanovené v Notárskom poriadku.

Každú notársku zápisnicu teda aj závet, na záver podpisuje účastník zápisnice, teda v prípade závetu závetca.

Obsah zápisnice

a) miesto, deň, mesiac a rok spísania notárskej zápisnice,

b) meno, priezvisko a sídlo notára,

c) meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalé bydlisko účastníkov, ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a tlmočníkov,

d) vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,

e) údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,

f) ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať,

g) obsah právneho úkonu,

h) údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,

i) podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a tlmočníkov; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,

j) odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Ak notár spíše formou notárskej zápisnice závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov, zabezpečí bez zbytočného odkladu po vykonaní tohto úkonu jeho zaregistrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov.

V informácii pre Notársky centrálny register závetov uvedie, o akú listinu ide, dátum jej spísania, meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a údaj o trvalom pobyte účastníka.

Notárske zápisnice sa uschovajú v kovovej skrini (ochrana pred zničením napr. požiarom) v kancelárii notára. Do príslušného spisu sa založí odpis zápisnice.

Zmeny v zápisnici: v notárskej zápisnici môže pokračovať notár, ktorý notársku zápisnicu spísal, alebo iný notár so sídlom na území Slovenskej republiky. Pokračovanie v notárskej zápisnici je súčasťou notárskej zápisnice.

zväčšiť Vzory závetov. Foto: Pravda
Viete, ako napísať závet? Vzory závetov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #závet #majetok #dedenie