Na prehodnotenie percenta invalidity má Sociálna poisťovňa ešte viac ako rok. Týka sa to aj vás?

Sociálna poisťovňa má na prehodnotenie percenta invalidity tých, ktorých sa zmeny týkajú, ešte skoro dva roky, čas sa počíta od augusta minulého roka.

22.04.2024 06:00
UP Seniori invalidný dôchodok Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Ak poberatelia invalidného dôchodku chcú mať informáciu, či sa zmena Prílohy č. 4 týka aj ich zdravotného postihnutia, môžu sa obrátiť priamo na posudkového lekára v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde bol posudzovaný ich zdravotný stav.

Posudkový lekár im poskytne informácie na základe kontroly konkrétneho zdravotného postihnutia a budú poučení o ďalšom postupe.

Invalidný dôchodok sa znižovať nebude, postupovať sa bude od najťažších prípadov

Sociálna poisťovňa z vlastného podnetu prehodnocuje percento invalidity najskôr pri zdravotných stavoch trvalých, ktoré si vyhľadá v informačnom systéme.

UP Invalidný dôchodok Čítajte viac Jedna diagnóza, rôzne výšky invalidnej penzie. Sumu dôchodku ovplyvňujú aj odpracované roky, v nevýhode sú invalidi z mladosti +príklady

Z týchto prípadov prioritne posudzujú tie, u ktorých bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovená na „hraničných“ 70 %. V týchto prípadoch ide teda o ťažké stavy.

Súčasne bude prehodnocovať poberateľov invalidného dôchodku v rámci nariadených kontrolných lekárskych prehliadok v lehote určenej pri poslednom posúdení zdravotného stavu a opäť prioritne ťažšie zdravotné postihnutia, kde je predpoklad zvýšenia sumy invalidného dôchodku.

Po prehodnotení percenta invalidity Sociálna poisťovňa vydá v lehote 90 dní rozhodnutie.

Právna úprava garantuje, že ak v dôsledku zmeny Prílohy č. 4 dôjde k zníženiu percenta invalidity, bude sa vyplácať naďalej invalidný dôchodok priznaný a vyplácaný podľa právnej úpravy účinnej pred 1. augustom 2023.

Koho a ako sa zmeny dotknú

Novela by sa mala dotknúť približne 21-tisíc poberateľov invalidných dôchodkov. Sociálna poisťovňa predpokladá, že v priebehu roku 2024 prehodnotí ďalších 50 % a do 30. júna 2025 zvyšných 25 %. (25% mala prehodnotiť už v roku 2023)

Zmeny by sa mali týkať približne 5 300 súčasných poberateľov tzv. čiastočných invalidných dôchodkov (v kategórii „do 70 %“). V priemere si k dôchodku mesačne prilepšia o vyše 22 eur.

Okrem toho sa ďalších 16 100 súčasných poberateľov tzv. čiastočných invalidných dôchodkov stane poberateľmi plného invalidného dôchodku, teda dôjde k ich „preklasifikácii“ z kategórie „do 70 %“ do kategórie „nad 70 %“. Ich dôchodok sa podľa odhadov mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

Novela zákona o sociálnom poistení zároveň predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov, a to ročne o 476 nových poberateľov tzv. čiastočného invalidného dôchodku a zároveň o 1 436 invalidných dôchodcov – poberateľov plného invalidného dôchodku v kategórii nad „70 %“.

Mám nárok na invalidný dôchodok?

Ako zistím, či mám nárok na invalidný dôchodok?

Vaša schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40% oproti zdravej osobe (túto skutočnosť posúdi posudkový lekár na základe vašich lekárskych správ).

Máte odpracovaný dostatočný počet rokov

Potrebný počet odpracovaných rokov sa určuje podľa veku:

 • do 20 rokov – menej ako 1 rok,
 • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok,
 • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky,
 • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov,
 • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov,
 • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov,
 • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Nespĺňate podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok.

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou osobou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, podmienkou je však trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku.

Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ak sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

dôchodca, invalid, vozík Čítajte viac Invalidné dôchodky sa zvyšujú, poisťovňa ich stále prehodnocuje. Niektorí poberatelia dostanú o stovky eur viac

Poistencovi, ktorý sa stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidná v období, v ktorom je nezaopatrené dieťa alebo doktorand v dennej forme štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, sa podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia uvedená vyššie považuje za splnenú.

Čo je to invalidita?

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac ako 40% v porovnaní so zdravou osobou. Váš nepriaznivý zdravotný stav vyhodnotil lekár ako dlhodobo nepriaznivý, to znamená, že bude pretrvávať spravidla viac ako 1 rok.

Ak máte viaceré závažné diagnózy, posudzujúci lekár bude brať do úvahy len tú rozhodujúcu pre pokles vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné diagnózy môžu mieru vášho poklesu zvýšiť spolu najviac o 10%.

Kto posudzuje mieru invalidity?

Zdravotný stav posúdi posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne bez osobnej účasti na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie. Spísanie žiadosti o invalidný dôchodok a posúdenie zdravotného stavu posudkovým lekárom sa uskutoční spravidla v ten istý deň.

Závažnosť vášho zdravotného stavu a jeho vplyv na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzuje posudkový lekár vždy individuálne, na základe rozhodujúceho zdravotného postihnutia.

Ako požiadam o invalidný dôchodok?

Dôchodok si vybavíte v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska, kde príslušný zamestnanec s vami spíše žiadosť o jeho priznanie.

Najskôr by ste mali informovať svojho obvodného lekára, že chcete požiadať o invalidný dôchodok a priniesť mu všetky odborné nálezy (tie, ktoré ste nedoložili a nemá u seba založené).

Ošetrujúci lekár získa čas, aby pripravil vašu zdravotnú dokumentáciu. Ak budete naďalej zamestnaný u toho istého zamestnávateľa aj po dátume, od ktorého žiadate priznať invalidný dôchodok, na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby váš zamestnávateľ predložil evidenčný list dôchodkového poistenia.

Aby ho stihol pripraviť, odporúčame vám oznámiť mu vopred, od ktorého dátumu žiadate priznať invalidný dôchodok.

Kedy sa dozviem, či mi bol dôchodok priznaný?

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku).

Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju máte aktivovanú. Invalidný dôchodok vám môže byť vyplácaný aj preddavkovo, ale len po splnení podmienok nároku na invalidný dôchodok, avšak je potrebné ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie.

Pozor!

V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom vás však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Od čoho závisí suma môjho dôchodku?

 • Od dĺžky získaného obdobia dôchodkového poistenia.
 • K tomuto obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré ste získali pred vznikom invalidity sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Suma invalidného dôchodku tiež závisí od stanovenej miery poklesu vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (stanoví posudkový lekár Sociálnej poisťovne na základe posúdenia zdravotného stavu).
 • Od výšky vašich hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne).
 • Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na invalidný dôchodok.
UP Seniori Čítajte aj Tisícky ľudí nedostanú od štátu dôchodky, ani starobné, ani invalidné. Veľmi ľahko sa môžete ocitnúť medzi nimi

Ako mi bude dôchodok vyplácaný?

 • Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne.
 • Výplatný termín vám určí Sociálna poisťovňa.
 • Dôchodková dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok.
 • Dôchodková dávka môže byť vyplácaná aj na účet vášho manžela (manželky), ak o to požiadate a máte dispozičné právo k účtu a váš manžel/manželka s tým súhlasí.

Ako je vyplácaný dôchodok v zariadení sociálnych služieb?

Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #invalidný dôchodok #invalidný dôchodca