Skončili ste ako živnostník? Aké sú vaše povinnosti? + 6 rád, ako sa vyhnúť dlhom v Sociálnej poisťovni

Povinné poistenie a s tým spojená odvodová povinnosť zaniká živnostníkovi alebo inej SZČO odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti.

08.08.2023 06:00
Muž na tulivaku Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak má SZČO viac oprávnení, poistenie jej zaniká až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti SZČO. SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, zaniká jej povinné poistenie odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia: Kedy máte preplatok a kedy určite nedoplatok?
Video
Zdroj: TV Pravda

SZČO a zmena formy výkonu činnosti

Čestné vyhlásenie o zániku alebo vzniku povinného sociálneho poistenia SZČO predkladajú pobočkám Sociálnej poisťovne aj také fyzické osoby, ktoré síce majú oprávnenie podľa osobitného predpisu na vykonávanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale na jeho základe vykonávajú činnosť výlučne v právnom vzťahu, z ktorého nedosahujú príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. pracovnoprávny vzťah).

zamestnanec, pracovník, stavbár, Čítajte viac Živnostníci môžu platiť aj dobrovoľné odvody, pomôžu k lepšej penzii

Zároveň však platí, že také fyzické osoby nemajú žiadne iné oprávnenie na vykonávanie podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a nie sú ani fyzickými osobami vykonávajúcou činnosť bez oprávnenia.

To znamená, že od istého času môžu uvedené fyzické osoby zmeniť formu vykonávania činnosti na základe oprávnenia.

Keďže inštitúcie vydávajúce oprávnenia podľa osobitného predpisu údaj o zmene formy výkonu činnosti Sociálnej poisťovni neoznamujú, toto deklarujú Sociálnej poisťovni fyzické osoby predložením čestného vyhlásenia.

daň, daňové priznanie, kalkulačka, účtovník Čítajte viac Chcete zrušiť alebo pozastaviť živnosť? Kedy vám živnosť zruší úrad?

Zmena formy výkonu činnosti späť na výkon činnosti SZČO, na dosahovanie príjmu z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, má analogické účinky, ako keď fyzická osoba je opätovne oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. vzniká jej povinné sociálne poistenie SZČO (za predpokladu, že je dosiahnutá aj zákonom stanovená hranica príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za sledovaný kalendárny rok).

Na účely zániku/vzniku povinného poistenia SZČO sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne zverejnené tlačivá čestného vyhlásenia.

Pozor na dlhy

Ako podnikateľ (aj ten, čo končí) nesmiete zabúdať na platenie odvodov. Poradíme Vám, ako sa vyhnúť dlhom v Sociálnej poisťovni.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je povinná platiť poistné na sociálne poistenie od 1. júla kalendárneho roka (ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za predchádzajúci rok – od 1. októbra kalendárneho roka), ak mala za predchádzajúci kalendárny rok príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Povinnosť platiť poistné vzniká SZČO tiež opätovným nadobudnutím právneho postavenia SZČO, ak za posudzovaný kalendárny rok mala príjmy vyššie ako zákonom stanovená hranica.

Správne vypočítať sumu poistného z vymeriavacieho základu

Vymeriavací základ SZČO – Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Pri vzniku poistenia Sociálna poisťovňa oznamuje SZČO aj vymeriavací základ, výšku poistného, dátum splatnosti poistného a údaje týkajúce sa úhrady poistného.

Tieto údaje je Sociálna poisťovňa povinná oznámiť SZČO v lehote 20 dní od vzniku povinného poistenia.

Pokiaľ o vzniku povinného poistenia neinformovala Sociálna poisťovňa SZČO do 20 dní od vzniku tohto poistenia, t.j. zároveň SZČO ani neoznámila vymeriavací základ a výšku poistného, odporúčame, aby SZČO kontaktovala Sociálnu poisťovňu a oznámila jej skutočnosti potrebné pre posúdenie vzniku poistenia.

zamestnanec, pracovník, stavbár, Čítajte viac Živnostníci môžu platiť aj dobrovoľné odvody, pomôžu k lepšej penzii

Zahraničné SZČO, na ktoré sa vzťahujú slovenské právne predpisy na základe nariadení EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, sú povinné oznamovať:

  • Výšku príjmov a výdavkov SZČO do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, vznik a zánik oprávnenia na výkon činnosti SZČO, v lehote do ôsmich dní od vzniku a zániku oprávnenia, resp. čestne vyhlásiť začatie a skončenie výkonu zárobkovej činnosti, ktorá sa vykonáva bez oprávnenia.
  • Dobrovoľne poistená osoba si určuje svoj vymeriavací základ sama v rozmedzí minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.
  • Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Jednotlivé sumy poistného na sociálne poistenie sa určia z vymeriavacieho základu podľa jednotlivých sadzieb poistného a zaokrúhľujú sa na najbližší eurocent nadol.
  • Ak odvádzateľ uhrádza nesprávnu nižšiu sumu poistného, Sociálna poisťovňa mu predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s platením správnej sumy poistného.

Uhrádzať poistné včas

Splatnosť pre SZČO – do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Splatnosť pre dobrovoľne poistenú osobu – do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Ak odvádzateľ uhrádza poistné s oneskorením, Sociálna poisťovňa mu predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly.

Pozor na údaje

Potrebné je správne identifikovať platbu poistného variabilným, špecifickým a konštantným symbolom. Pri platení poistného, penále a pokút je povinnosťou odvádzateľov identifikovať platbu uvedením správneho variabilného a špecifického symbolu.

Týka sa to nielen SZČO a dobrovoľne poistených osôb, ale aj zamestnávateľov. Variabilný symbol je číslo odvádzateľa poistného, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.

Špecifický symbol označuje obdobie [v tvare MMRRRR alebo v tvare RRRRMM (napr. za marec 2020 je v tvare 032020 alebo v tvare 202003)], resp. rozhodnutie o predpísaní dlžnej sumy, ku ktorému patrí platba (špecifický symbol je uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia o predpísaní dlžnej sumy).

V prípade ak odvádzateľ poistného (SZČO a DPO) uhrádza poistné trvalým príkazom, je špecifický symbol v tvare 88.

daň, daňové priznanie, kalkulačka, účtovník Čítajte viac Chcete zrušiť alebo pozastaviť živnosť? Kedy vám živnosť zruší úrad?

Pri platení poistného na sociálne poistenie zamestnávateľom z vymeriavacieho základu, vykázaného na tlačive Výkaz poistného a príspevkov, špecifický symbol je číslo Výkazu poistného a príspevkov v štruktúre XX99RRRR, kde XX je mesiac, v ktorom boli zúčtované príjmy, predtlač 99 a RRRR je rok, v ktorom boli príjmy zúčtované.

Pri platbách odporúčame používať aj konštantný symbol, ktorý určuje účel platby. Ak platba nie je správne identifikovaná, hrozí odvádzateľovi pokuta a spôsob zaevidovania a priradenia platby k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.

Odvádzať poistné na správny účet

Všetky platby sa uhrádzajú na účty pobočiek Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. Účty pre platenie poistného sú zverejnené na webovej stránke.

Kontaktovať Sociálnu poisťovňu

V prípade otázok alebo nejasností kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Zamestnanci pobočky Sociálnej poisťovne zodpovedajú klientovi všetky otázky súvisiace s platením jeho poistného, uhradením dlhu a penále.

živnostník, práca, poistenie, práca z domu Čítajte viac Aké odvody budete platiť od júla? O koľko sa zdvihnú? Tu je kalkulačka

Pre základné informácie ohľadom povinnosti platiť poistné občania môžu kontaktovať aj Informačno-poradenské centrum.

Od 1. decembra 2019 sa za evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie považuje pohľadávka na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

Kalkulačka Čítajte viac Kedy nemusia SZČO platiť poistné? Nie každý živnostník je povinný platiť odvody

Na fyzickú osobu alebo právnickú osobu povinnú odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa hľadí ako keby mala evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, ak za posudzované obdobie

  • zahraničná SZČO nesplnila zákonnú povinnosť oznámiť výšku príjmov a výdavkov, ako aj skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku jej povinného sociálneho poistenia alebo zamestnávateľ nepredložil mesačný výkaz poistného, ak sa nepreukáže opak.

Výška minimálnych odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2023

  Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne: 33,15 % 605,50 eura 200,72 eura
z toho:          
nemocenské poistenie 4,4 % 605,50 eura 26,64 eura
starobné poistenie 18 % 605,50 eura 108,99 eura
invalidné poistenie 6 % 605,50 eura 36,33 eura
rezervný fond solidarity 4,75 % 605,50 eura 28,76 eura
Odvody do zdravotnej poisťovne 14 %/7 % 605,50 eura 84,77 eura/42,38 e­ura
Koľko zaplatí SZČO spolu          
osoba bez zdravotného postihnutia 285,49 eura
osoba so zdravotným postihnutím 243,10 eura

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #povinnosti #daňové priznania živnostníkov