Má polícia právo na prehliadku auta, vás aj batožiny? A ako je to osobnou prehliadkou?

Mnohí vodiči sa pri zastavení vozidla obávajú nielen prehľadávania auta, ale aj prípadnej osobnej prehliadky. Osobnú prehliadku možno vykonať vtedy, ak bola fyzická osoba pristihnutá pri páchaní trestného činu alebo vážnejšieho priestupku. Samozrejme, ak vodiča zastavia náhodne pri bežnej kontrole a vodič spolupracuje, nie je dôvod na vykonanie osobnej prehliadky.

23.07.2023 06:00
Policajt Foto:
Dopravný policajt
debata (14)

Policajt je oprávnený zastaviť a prehľadať vozidlo podľa ustanovenia § 23 zákona o Policajnom zbore, alebo na základe Trestného poriadku, keď ide o tzv. „prehliadku iných priestorov.“

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Zákon o Policajnom zbore pozná tri dôvody, kedy to môže urobiť: keď je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku, alebo v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin alebo pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných látkach, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou alebo pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.

Policajt za týchto okolností môže zastaviť vozidlo a vykonať jeho prehliadku, ale nie samovoľne.

policia, policajt, pokuta, kontrola, Čítajte viac Môžu vám vždy policajti kontrolovať a zobrať doklady alebo dať fúkať? Ktorí áno a ktorí nie? Musíte poslúchnuť?

Pri vykonaní konkrétnej úlohy pátrania po osobách a veciach musí byť príslušník Policajného zboru za každých okolností svojím nadriadeným výslovne poverený.

Musí existovať podozrenie

Zároveň musí podľa Trestného poriadku existovať dôvodné podozrenie, že hľadaná vec alebo osoba sa nachádza práve v tom konkrétnom prehľadávanom dopravnom prostriedku.

Podľa platného práva generálne nekonkrétne podozrenie či prevenčný dôvod je nedostačujúci na vykonanie prehliadky vozidla.

Ak aj konkrétne podozrenie existuje, polícia môže vykonať prehliadku len na základe vydaného príkazu súdom, prípadne prokurátorom.

V prípravnom konaní a pred začatím trestného stíhania tak môže urobiť aj príslušník Policajného zboru, ale len so súhlasom prokurátora.

Príkaz musí mať písomnú formu, musí obsahovať odôvodnenie a musí byť doručený dotknutej osobe pri prehliadke vozidla, alebo, ak tomu bráni objektívna prekážka, do 24 hodín od odpadnutia prekážky.

kataster, nehnuteľnosť, vlastníctvo, právnik, manželia Čítajte viac Potrebujete rýchlo list vlastníctva? Kedy vám kataster zamietne návrh na vklad a vy budete čakať ďalšie týždne na jeho vydanie??

Prípustné výnimky

Trestný poriadok zakotvil výnimky, pri ktorých nie je potrebný príkaz, a to z dôvodu, keď: buď príkaz alebo súhlas nemožno dosiahnuť vopred a vec neznesie odklad, alebo ide o osobu pristihnutú pri trestnom čine, alebo ide o osobu, na ktorú bol vydaný príkaz na zatknutie, alebo ide o prenasledovanú osobu, ktorá sa ukrýva v týchto priestoroch.

Príslušník Policajného zboru musí vedieť identifikovať vec či subjekt, o ktorej má dôvodné podozrenie, že sa nachádza v dopravnom prostriedku.

Vodič dopravného prostriedku má právo žiadať od policajta, aby ju identifikoval, ak by to neurobil sám.

Je totiž nezmyselné, aby policajt mal dôvodné podozrenie o prítomnosti veci, resp. subjektu v dopravnom prostriedku, keď sám nevie určiť, o akú vec či osobu by malo ísť. Po úkone je potrebné vždy vyhotoviť zápisnicu.

Rozmontovanie vozidla

V situácii, v ktorej má policajt legitímny dôvod na vykonanie prehliadky vozidla, nemal by príslušník Policajného zboru konať neprimeraným, neúčelným alebo reštriktívnym spôsobom.

Pri predmetnom úkone môže len vizuálne prekontrolovať vnútrajšok vozidla.

Policajt nesmie otvárať a prehliadať odkladacie priestory a batožinu, ktorá sa v ňom nachádza, pričom je zakázané, aby realizoval zdĺhavú kontrolu vozidla spojenú s rozmontovaním jeho súčastí.

dedenie, rodina, pozostalí Čítajte viac Kto má nárok na najväčší podiel z dedičstva? Kedy nededia príbuzní? Môže dediť po vás váš sused?

Nezabúdajme, že pokiaľ sa niekto dopustí priestupku na úseku cestnej premávky, je zakázané, aby policajt pri riešení predmetného činu navyše vykonal prehliadku dopravného prostriedku tejto osoby, nakoľko páchanie priestupku nie je zákonným dôvodom na vykonanie predmetného úkonu.

Zdroj: Rozsudok Okresného súdu Pezinok zo dňa 4. apríla 2011, sp. zn. 2T/137/2009 (www.pravnelistyš.sk), Rozsudok NS SR sp.zn. 8Sžo/173/2010 z 28. apríla 2011, ČENTÍK, T. (Ne)zastavenie na STOP: Tvrdenie policajta vs. tvrdenie vodiča (www.ulpianus.sk/blog/8621)

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #prehliadka auta