Kedy vzniká nárok na vdovskú penziu? Kto pozostalostný dôchodok nedostane? Môžu vám ho zamietnuť?

Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, teda dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň úmrtia. V prípade nezvestného je to deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho.

08.08.2023 06:00
starý muž, mladý muž, pri stole Foto:
Ilustračné foto.
debata

Koľko budem dostávať a prečo?

Vdovský dôchodok v plnej sume dostanete len vtedy, ak sama nemáte nárok na iný dôchodok. V prípade, že poberáte nejaký iný dôchodok, budete v plnej sume dostávať vyšší dôchodok.

Z toho nižšieho vám bude vyplácaná polovica. Ak je suma dôchodku, ktorý už poberáte, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostanete vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.

Suma vdovského dôchodku je 60 % sumy dôchodku zosnulého manžela, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti.

Ide o peniaze: Ako sa pripraviť na prvý dôchodok
Video
Odpovedá Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne. / Zdroj: TV Pravda

Jej suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zosnulý manžel poberal alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok.

Podľa čoho sa vypočíta?

Podľa toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a podľa výšky hrubej mzdy, ktorú za svoj pracovný život zosnulý získal.

poradňa, muž, žena, dedenie Čítajte viac Môžete dediť po partnerovi, ak nie ste manželia? Kto dostane jeho majetok? Pozrite si príklady, kedy máte nárok dediť a kedy nie

Ako bude vyplácaný?

Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne. Výplatný termín určuje Sociálna poisťovňa a dávka vám bude vyplácaná na účet, ktorý ste uviedli pri spisovaní žiadosti o dôchodok. Môžete ho však poberať aj v hotovosti, musíte však o to požiadať dopredu.

Ako je vyplácaný v sociálnych zariadeniach?

Ak ste umiestnený v zariadení sociálnych služieb, dôchodok vám bude poukazovaný prostredníctvom hromadného poukazu do tohto zariadenia, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania dôchodku.

Ako dlho sa vypláca?

Nárok na výplatu vdovského dôchodku trvá väčšinou dva roky od smrti manžela.

Príklad:

Žena, ktorá ovdovela, nepoberá žiaden dôchodok. Jej zosnulý manžel tiež nepoberal žiaden dôchodok, nedosiahol totiž ešte penzijný vek.

Manželke bol priznaný vdovský dôchodok v sume 350 eur. Manželia mali jedno dieťa, a tak bude pozostalá manželka dostávať dávku dva roky.

Napríklad ak jej manžel zomrel 13. januára tohto roka, podľa dnes platných pravidiel by dostávala dávku do 12. júna 2025. Donedávna bolo ale možné poberať dávku len jeden rok.

seniori, manželia, papiere, rozhovor Čítajte viac Kto bude dediť po bezdetnej tete? Dedia len príbuzní, alebo aj cudzie osoby?

Kto dostane dôchodok aj po dvoch rokoch

Po dvoch rokoch možno vdovský dôchodok poberať len v nasledujúcich prípadoch:

  • ak vdova dovŕšila dôchodkový vek (v prípade, ak neuzavrie nové manželstvo),
  • ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zosnulého vychovávané. Môže tak ísť aj o vlastné dieťa vdovy či jej osvojené dieťa alebo ak bolo dieťa vdove alebo zosnulému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva,
  • ak je vdova invalidná a jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent,
  • ak vychovala aspoň tri deti alebo
  • ak dovŕšila aspoň 52 rokov a vychovala dve deti,
  • ak dovŕšila aspoň 57 rokov a vychovala jedno dieťa.

Kedy zaniká nárok?

Nárok na výplatu vdovského dôchodku alebo jeho časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vdovský dôchodok alebo jeho časť patrili.

Vdovský dôchodok vám zanikne v prípade:

  • ak uzavriete nové manželstvo alebo
  • ak ste úmyselným trestným činom spôsobili smrť manžela, a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu.

Môže sa výplata obnoviť?

Áno. Ak vám zanikne nárok na výplatu vdovského dôchodku z dôvodu uplynutia dvoch rokov (či z dôvodu, že ste prestali spĺňať niektorú z podmienok), no po čase začnete opäť niektorú z podmienok spĺňať, nárok na výplatu vdovského dôchodku sa vám obnoví.

Staršia žena s dcérou Čítajte viac Kedy máte nárok na vdovský dôchodok? Kto ho dostane v plnej výške a kto len polovicu? Kedy vám ho zoberú?

Ako požiadam o vyplatenie

O uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku požiadate Sociálnu poisťovňu. V žiadosti uvediete meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a skutočnosť, že žiadate o uvoľnenie výplaty pozostalostnej dávky. Žiadosť musí byť podpísaná.

K žiadosti treba predložiť doklad o tom, že ste naďalej vdovou po zosnulom manželovi, to znamená, že ste sa znovu nevydali, prípadne preukázať splnenie niektorej z ďalších uvedených podmienok.

O uvoľnenie výplaty dôchodku požiadate v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého bydliska.

Žiadosť o obnovenie výplaty dôchodku spolu s čestným vyhlásením môžete aj zaslať poštou na adresu Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava alebo elektronicky, ak využívate elektronický občiansky preukaz – eID cez www.slovensko.sk

(Sociálna poisťovňa)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vdovský dôchodok #nárok #vdovská penzia