Hľadáte domov dôchodcov? Pozrite si, aké druhy sú v ponuke a ako si vybaviť žiadosť

Mnoho seniorov má problém dostať sa do domova dôchodcov, kvôli už dnes preplneným zariadeniam a čakacia doba môže byť aj pár rokov. Ďalší dôvod je nízky dôchodok. Štát nezaplatí seniorovi sociálne zariadenie. Doplácať ho majú deti. Pozrite si, návod ako si vybaviť zariadenie pre seniorov. Ako sa jednotlivé zariadenia delia a aj ako je to so stravovaním pre odkázaných ľudí.

13.10.2023 06:00
seniori, obed, domov dôchodcov Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Návod, ako vybaviť zariadenie pre seniorov

Senior si musí podľa riaditeľky Domu tretieho veku Zuzany Bartovičovej vybaviť na sociálnom oddelení mestskej časti odkázanosť na sociálnu službu, kde má trvalý pobyt. Do zariadenia pre seniorov musí mať priznaný aspoň IV., V. alebo IV. stupeň odkázanosti na sociálnu službu a dôchodkový vek. Vyplní tlačivá do zariadenia, všetko podá v zariadení a čaká na voľné miesto.

Doklady potrebné k žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:

 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva na príslušnom samosprávnom kraji, alebo mestskom, obecnom úrade, odbore sociálnych služieb a zdravotníctva, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.
 • K žiadosti je potrebné priložiť lekársky nález, prípadne aj fotokópie odborných vyšetrení.
 • Samosprávny kraj posúdi odkázanosť fyzickej osoby a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný.
 • Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb si fyzická osoba podá žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb podľa vlastného výberu.
 • K žiadosti je potrebné dorobiť fotokópie posudku a právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
dôchodci, právnik, invalidita, Čítajte viac Nemáte z čoho zaplatiť domov dôchodcov? Deti majú povinnosť ho doplácať

Pri prijatí do zariadenia je nevyhnutné priniesť:

 • platný občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne,
 • preukaz ŤZP (ak je senior jeho držiteľom),
 • zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch, lieky na jeden mesiac,
 • potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako tri dni (priložené tlačivo),
 • v prípade, že sa nedokážete podpísať, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie dokumentujúce toto zdravotné postihnutie. V prípade, ak ste poverili vaším zastupovaním inú osobu, je potrené predložiť úradne overené splnomocnenie (resp. generálnu plnú moc),
 • v prípade, že ste zbavený spôsobilosti alebo je vaša spôsobilosť na právne úkony obmedzená, prosíme predložiť uznesenie o zbavení spôsobilosti na právne úkony z okresného súdu a listinu o ustanovení opatrovníka,
 • aktuálne rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku alebo iný doklad preukazujúci váš príjem,
 • potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávok a príspevkov (ak ste ich poberateľom),
 • príjem spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka, deti, rodič)
 • vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (priložené tlačivo).

(Domov sociálnych služieb Tornaľa)

Štát centrum nezaplatí, detí majú povinnosť na rodiča doplácať

Riaditeľka Domu tretieho veku Zuzana Bartovičová uvádza, že samotný senior nedostane pomoc od štátu, platí svojím príjmom, teda dôchodkom, ak mu dôchodok nestačí na zaplatenie úhrady, deti sú povinné v zmysle zákona o rodine doplácať na rodiča. Na samotné zariadenie prispieva štát cez MPSVaR SR, na každého klienta podľa stupňa odkázanosti a na počet kapacity.

Plus prispieva magistrát hlavného mesta, ak je zariadenie rozpočtová organizácia. Klient si môže vybaviť na úrade práce príspevok na taxi, ostatné príspevky nedostáva, pretože už poberá jednu sociálnu službu. Ak klient nemá rodinu a nemá dostatok príjmu na zaplatenie úhrady, vzniká mu nedoplatok, ktorý sa v prípade úmrtia rieši v dedičskom konaní.

žena, dôchodkyňa, počítanie peňazí Čítajte viac Dostanete penziu? Vyplácanie dôchodkov je ohrozené, chýba viac ako miliarda eur

Od 500 do 1 500 eur

Pri cenách za ubytovanie v domove pre dôchodcov záleží na tom, o aké zariadenie ide, či je to neverejný poskytovateľ sociálnej služby, pri ňom je cena služieb vyššia, okolo 1 000, ale niekde aj 1 500 eur, u verejného poskytovateľa sa cena služieb pohybuje okolo 500 eur. Závisí od toho, čo si klient zo svojho príjmu môže dovoliť.

Stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby, ktorým sa určuje rozsah odkázanosti v hodinách za deň:
I. stupeň 0 hodín
II. stupeň 2–4 hodiny
III. stupeň 4–6 hodín
IV. stupeň 6–8 hodín
V. stupeň 8–12 hodín
VI. stupeň 12 a viac hodín.

Financovanie zariadení sociálnych služieb s odkázanosťou

Sociálne služby sú financované z viacerých zdrojov v závislosti od toho, či ide o poskytovateľa zriadeného obcou/VÚC, alebo neverejným poskytovateľom (ziskovým/nezis­kovým).

 • Zariadenia zriadené VÚC sú financované najmä z rozpočtu VÚC a z úhrad od klientov.
 • Zariadenia zriadené obcou sú financované najmä z rozpočtu obce, z finančného príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou z rozpočtovej kapitoly ministerstva práce v závislosti od stupňa odkázanosti klientov a z úhrad od klientov.
 • Neziskové neverejné zariadenia sú financované najmä z vlastných zdrojov, z finančného príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou z rozpočtovej kapitoly rezortu práce v závislosti od stupňa odkázanosti klientov, z finančného príspevku na prevádzku poskytovaného obcou alebo VÚC a z úhrad od klientov.
 • Ziskové neverejné zariadenia sú financované najmä z vlastných zdrojov a z úhrad od klientov.

Úhrada za sociálnu službu

Za poskytovanie sociálnej služby platí klient úhradu, ktorej výšku stanoví zariadenie:

 • u verejného zariadenia sa suma určuje podľa všeobecne záväzného nariadenia obce alebo vyššieho územného celku, ktorý zariadenie zriadil,
 • neverejný poskytovateľ môže požadovať úhradu najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie sociálnej služby po odpočítaní príjmov z verejných zdrojov, to neplatí u ziskového poskytovateľa sociálnej služby,
 • klient platí úhradu podľa jeho príjmu a majetku a po zaplatení musí klientovi zostať príjem stanovený zákonom na úhradu iných výdavkov, napr. liekov (pri celoročnej pobytovej službe je to 25 % sumy životného minima), to sa nepoužije, ak nie je klient samoplatcom (nedá sa posúdiť na odkázanosť na sociálnu službu alebo miesto v zariadení nie je spolufinancované z verejných zdrojov),
 • ak klient nemá dostatočný príjem alebo majetok, nezaplatenú časť alebo celú úhradu sú povinné platiť deti alebo rodičia klienta, u ktorých sa rovnako uplatňuje povinnosť ochrany zostatku príjmu po zaplatení tejto úhrady vo výške 1,65-násobku sumy životného minima,
 • nezaplatená úhrada z dôvodu nedostatku príjmu je dlhom klienta voči poskytovateľovi.

(slovensko.sk)

Druhy zariadení pre odkázané osoby

Zariadení pre odkázané osoby je viacero. Z akých druhov si môžete vybrať?

Denný stacionár

 • Poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), stravovania, sociálnej rehabilitácie, záujmovej činnosti, sociálneho poradenstva počas dňa.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva na obecný/mestský/mi­estny úrad podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je III. stupeň odkázanosti.

Zariadenie opatrovateľskej služby

 • Dočasné poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), ubytovania počas týždňa alebo celého roka, stravovania, sociálnej rehabilitácie, sociálneho poradenstva, ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva na obecný/mestský/mi­estny úrad podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je II. stupeň odkázanosti.

Zariadenie pre seniorov

 • Dlhodobé poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), ubytovania počas týždňa alebo celého roka, stravovania, sociálnej rehabilitácie, záujmovej činnosti, sociálneho poradenstva, ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva na obecný/mestský/mi­estny úrad podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je dôchodkový vek a IV. stupeň odkázanosti alebo iný vážny dôvod.
pomoc, dôchodca Čítajte viac Poberanie dôchodku má prísne pravidlá, hovoria jasne, toto robiť nemôžete, lebo oň prídete. Akú úlohu zohráva suma 200 eur?

Domov sociálnych služieb

 • Dlhodobé poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), starostlivosti počas dňa alebo ubytovanie počas týždňa alebo celého roka, stravovania, sociálnej a pracovnej rehabilitácie, záujmovej činnosti, sociálneho poradenstva, ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva úrad samosprávneho kraja podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je vek do dovŕšenia dôchodkového veku a V. stupeň odkázanosti alebo III. stupeň odkázanosti pri nevidiacej osobe.

Špecializované zariadenie

 • Dlhodobé poskytovanie pomoci pri sebaobsluhe (opatrovanie), starostlivosti počas dňa alebo ubytovania počas týždňa alebo celého roka, stravovania, sociálnej a pracovnej rehabilitácie, záujmovej činnosti, sociálneho poradenstva, ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Žiadosť o posúdenie a následne o zabezpečenie služby v tomto zariadení podľa výberu sa podáva na úrad samosprávneho kraja podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu.
 • Podmienkou pre vstup je V. stupeň odkázanosti a špecifické ochorenie, na ktoré sa zariadenie zameriava (napr. Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, schizofrénia).

(slovensko.sk) Poskytovanie stravy pre odkázaných seniorov

Novelou zákona o sociálnych službách sa nezrušila možnosť poskytovať sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj z iných vážnych dôvodov. Pod podmienkou, že osoba už dovŕšila dôchodkový vek. V praxi sa naďalej budú vyskytovať prípady, keď klient prijatý do zariadenia pre seniorov z vážnych dôvodov nebude odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy a nebude mať stupeň odkázanosti najmenej IV. O odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj z iných vážnych dôvodov rozhoduje príslušná obec v správnom konaní.

Môže sa klientovi začať poskytovať sociálna služba v zariadení pre seniorov, ak je odkázaný na pomoc inej osoby v V. a VI. stupni, ale má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb?

Sociálnu službu v zariadení pre seniorov možno poskytovať, len ak má občan vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Ak už má klient vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, ale napriek tomu má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, je potrebné, aby požiadal obec, v ktorej má trvalý pobyt, o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

Klient sa môže ocitnúť v rôznych životných situáciách a v súlade so zákonom o sociálnych službách môže požiadať o posúdenie odkázanosti na viacero druhov sociálnych služieb súčasne alebo uplynutím času. Preto fyzická osoba môže mať vydané súčasne rozhodnutie napríklad o jej odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu, rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov aj rozhodnutie o jej odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb.

Ak o odkázanosti občana na sociálnu službu v domove sociálnych služieb napríklad už rozhodoval príslušný vyšší územný celok, zákon o sociálnych službách umožňuje obci použiť v konaní o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov ako podklad pre vydanie svojho rozhodnutia aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydaný vyšším územným celkom na účel posúdenia stupňa odkázanosti tejto osoby na pomoc inej osobe. To znamená, že v takomto prípade obec nemusí opätovne vykonávať zdravotnú posudkovú činnosť a vykonáva len sociálnu posudkovú činnosť a vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

dôchodci, seniori, kúpele Čítajte viac Kto má nárok na kúpele a komu a prečo ich zamietnu? Kto ich má zadarmo? Aké sú doplatky? Prečo vám ich nemusí poisťovňa schváliť?

Je poskytovanie stravy povinné?

Stravovanie patrí v súlade so zákonom o sociálnych službách medzi obslužné činnosti, ktoré sú poskytované v rámci sociálnych služieb. Poskytovateľ sociálnej služby v domove pre dôchodcov s celoročnou alebo týždennou pobytovou formou je povinný poskytovať celodenné stravovanie, to sú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri vymedzenej diéte tri vedľajšie jedlá. Súčasne sa však upravuje, že prijímateľ celoročnej alebo týždennej pobytovej sociálnej služby je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

Konkrétny počet odoberaných jedál musí byť súčasťou zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Klienti, ktorí nie sú odkázaní na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe alebo pri vybraných úkonoch starostlivosti o domácnosť súvisiacich so stravovaním, si v rámci zmluvy o poskytovaní sociálnej služby môžu s poskytovateľom dohodnúť aj iné podmienky, napríklad aj nižší počet jedál, za predpokladu, že zariadenie má vytvorené podmienky na prípravu stravy týmto prijímateľom sociálnej služby, napríklad malú kuchynku a klient je schopný sám si pripraviť stravu, alebo si stravovanie zabezpečí inak.

Platí prijímateľ sociálnej služby v zariadení aj za režijné náklady v súvislosti s prípravou stravy?

Senior v zariadení je povinný platiť úhradu za sociálnu službu určenú zmluvou. Za stravovacie náklady sa považuje poskytovanie stravy podľa stravných jednotiek. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú okrem nákladov na suroviny aj režijné náklady na prípravu stravy. Za takéto náklady sa považujú nevyhnutné náklady stravovacej prevádzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou, realizáciou a zabezpečením stravy.

Ide aj napríklad o mzdy zamestnancov stravovacej prevádzky a súvisiace poistné na príslušné poistenia, energie, vodné, stočné, náklady spojené s vývozom odpadu, čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, deratizáciou, praním obrusov, utierok, osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, nákupom osobných ochranných pracovných prostriedkov, opravou a údržbou technológie, povinným maľovaním priestorov, nákupom inventáru a pomôcok.

Akou formou sa má poskytovať stravovanie „cudzím“ stravníkom (napr. dôchodcom v obci), keď organizovanie spoločného stravovania nie je sociálnou službou?

Stravovanie v jedálni ako sociálnu službu možno poskytovať fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

V prípade, že má obec záujem poskytovať stravovanie v zariadení sociálnych služieb zriadenom alebo založenom obcou aj fyzickým osobám, ktoré nie sú prijímateľmi sociálnej služby v tomto zariadení, je možné ho poskytovať len v rámci sociálnej služby jedálne. To znamená, že toto zariadenie musí byť „zaregistrované“ aj pre tento druh sociálnej služby. Stravovanie je možné realizovať aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti klienta, ktorý má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo ktorý dovŕšil dôchodkový vek.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #domov dôchodcov #zariadenia sociálnych služieb