Váš majetok nemusia vždy dostať deti, môžete ich vydediť +návod, ako postupovať, ak tak chcete urobiť

Občiansky zákonník priznáva ľuďom možnosť, aby po nich ich deti dedili. Zákon im zároveň dáva možnosť potomkov vydediť, ale len v prípadoch, ak sú splnené zákonné podmienky.

02.02.2024 06:00
dôchodcovia, seniori, manželia Foto:
Ilustračné foto.
debata
 • Vydedenie je inštitút v rámci dedičského práva, prostredníctvom ktorého sa môže dosiahnuť, aby určitá osoba bola zbavená (úplne alebo čiastočne) svojho subjektívneho dedičského práva. Vydediť potomkov možno zriadením listiny o vydedení.
 • Právnym následkom teda môže byť obmedzenie dedičského nároku (povinného podielu) neopomenuteľného dediča, pričom podiel vydedeného dediča nadobúdajú rovnakým dielom jeho potomkovia, ak v listine o vydedení tiež nie sú vydedení. Potomkovia, ktorí sú vydedení, sa teda nestávajú dedičmi po poručiteľovi a nevstupujú do dedičskoprávnych vzťahov. Podiely, ktoré mali pripadnúť vydedeným potomkom, prechádzajú na ich deti, prípadne vnukov. Aby ale nemohli dediť ani potomkovia vydedeného potomka, treba to v listine o vydedení výslovne uviesť.
notár, zmluva, dedičstvo, podpis Čítajte viac Prečo po zosnulom manželovi nededí len manželka, ale musí sa o dedičstvo deliť s inými ľuďmi? Pozrite si príklady delenia majetku

Dôvody vydedenia

Poručiteľ môže vydediť len svojich potomkov, teda neopomenuteľných dedičov, a len z určitých dôvodov. Dôvody vydedenia by sa mali posudzovať individuálne. Zákonom stanovené dôvody vydedenia môžu byť subjektívne a v každom prípade ich možno posúdiť odlišne.

Podľa platnej právnej úpravy môže byť potomok vydedený, ak:

a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch:

 • v tomto prípade treba zvážiť reálne možnosti poskytnutia pomoci zo strany potomka, pretože zo strany potomka môže ísť o objektívne prekážky, ktoré mu bránia poskytnúť poručiteľovi pomoc (pobyt v zahraničí, choroba samotného potomka…).

b) poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať:

 • pri tomto dôvode sa posudzuje či vzťah medzi poručiteľom a potomkom mal naozaj mal charakter skutočného vzťahu, či nešlo len o predstieraný a formálny vzťah. Stav možno posúdiť z rozličných vonkajších prejavov, napríklad z osobného, prípadne písomného styku, zo vzájomnej starostlivosti potomka a poručiteľa a podobne. Pri hodnotení stavu nemožno zabudnúť ani na konkrétne možnosti dediča prejavovať záujem.

c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka:

 • v tomto prípade sa vyžaduje právoplatné odsúdenie vydedeného dediča rozhodnutím trestného súdu pre úmyselný trestný čin. Neprihliada sa na to, o aký trestný čin ide, podmienkou platného vydedenia je trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka ako skutočnosť, že ide o úmyselný trestný čin.

d) trvalo vedie neusporiadaný život:

 • usporiadaným životom sa myslí zriadený, čestný, poriadny, počestný život. Ak potomok trvale nežije takýmto životom, môže ho poručiteľ vydediť. Takto vedený život musí byť objektívne preukázateľný.
dedenie, rodina, pozostalí Čítajte viac Kto má nárok na najväčší podiel z dedičstva? Kedy nededia príbuzní? Môže dediť po vás váš sused?

Listina o vydedení

 • Vznik konkrétneho dôvodu vydedenia je materiálnou náležitosťou vydedenia.
 • Dôvod musí byť výslovne uvedený, samotná jeho existencia na vydedenie nestačí. Nestačí ako dôvod vydedenia uviesť iba zákonnú formuláciu, dôvod treba presne popísať.
 • Formálnou náležitosťou vydedenia je vyhotovenie listiny o vydedení, ktorá musí obsahovať rovnaké náležitosti ako závet. Listinu o vydedení teda možno spísať vlastnou rukou, zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo môže mať podobu notárskej zápisnice. Chýbať nesmie vlastnoručný podpis, v prípade, ak osoba nemôže písať, nesmú chýbať podpisy svedkov. Listina musí takisto obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bola podpísaná.

Holografná listina o vydedení:

 • je to listina napísaná vlastnou rukou poručiteľa. Musí byť vlastnoručne podpísaná poručiteľom, ak poručiteľ vie písať a čítať.

Alografná listina o vydedení:

je to listina, ktorá nie je napísaná vlastnou rukou poručiteľa. Môže byť napísaná strojom, počítačom alebo cudzou rukou, inou než poručiteľovou. Takáto listina sa zriaďuje, keď poručiteľ nemôže čítať ani písať, ale môže sa aspoň vlastnoručne podpísať. Listina musí byť teda vlastnoručne podpísaná a vyhotovená pred dvoma svedkami, ktorí ju takisto podpíšu.

V prípade, ak sa poručiteľ sa nemôže ani vlastnoručne podpísať, musí pred troma svedkami poručiteľ prejaviť svoju vôľu vydediť potomka a táto vôľa sa zachytí v listine. V nej sa uvedie, že poručiteľ nemôže písať ani čítať. Svedkovia listinu podpíšu a potvrdia tak jej obsah. V listine je takisto potrebné uviesť, kto ju napísal za poručiteľa, kto ju nahlas svedkom prečítal a akým spôsobom dal poručiteľ najavo svoju vôľu, resp. potvrdil, že obsahuje jeho vôľu.

Pre nepočujúcich zákon vyžaduje, aby svedkovia ovládali znakovú reč a aby bola listina pretlmočená do tejto reči. Svedkami môžu byť iba osoby spôsobilé na právne úkony. Nemôžu byť nimi osoby nevidomé, nepočujúce, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí, a osoby, ktoré majú dediť.

dôchodkyňa, seniorka, staršia pani Čítajte viac Ak sa rozhodnete napísať závet, dajte si pozor na tieto veci, inak ho nespokojní dedičia napadnú a vyhrajú

Notárska zápisnica:

 • takúto formu listiny o vydedení spisuje notár a považuje sa určitú ochranu pred prípadným napadnutím listiny o vydedení vydedenými potomkami na súde. Listinu o vydedení možno spísať spolu s testamentom práve v podobe notárskej zápisnice.
 • právnici odporúčajú spísanie listiny o vydedení spolu s testamentom práve vo forme notárskej zápisnice. Tento právny úkon je notár povinný zaregistrovať v Notárskom centrálnom registri závetov a vydať klientovi potvrdenie o registrácii. Po smrti poručiteľa potom notár, ktorý vedie dedičské konanie, zisťuje, či poručiteľ nezanechal závet registrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov.
 • poručiteľ je pri tejto forme chránený tým, že registrovaný závet s listinu o vydedení sa nemôže stratiť ani ho nikto z dedičov nemôže zničiť. Všetci notári majú prístup do centrálneho registra závetov.
Dedičstvo Čítajte viac Oplatí sa viac darovacia zmluva alebo napísať závet? Počítať musíte s týmito vecami

Zrušenie listiny

Listinu o vydedení možno zrušiť odvolaním, zničením predmetnej listiny alebo napísaním listiny o zrušení vydedenia. Tá musí obsahovať všetky formálne náležitosti, ktoré sú nevyhnutné aj pri spísaní samotnej listiny o vydedení.

Vydedení potomkovia majú možnosť brániť sa proti vydedeniu podaním žaloby na súd popretím dôvodov uvedených vo vydedení. Napadnúť listinu o vydedení možno, ak obsahuje iné ako zákonné dôvody, ak v nej uvedené skutočnosti nie sú pravdivé, ak nie je napísaná poručiteľom (celá listina vlastnou rukou) alebo nie sú na nej podpísaní dvaja svedkovia (ak nie je napísaná vlastnou rukou).

 • dôvodom napadnutia listiny o vydedení môže byť aj to, že listina bola spísaná v čase, keď poručiteľ trpel duševnou poruchou, alebo ak listinu spísal poručiteľ pod nátlakom.
 • prípade, ak by po spochybnení listiny o vydedení niektorým z dedičov súd určil, že listina o vydedení je neplatná, uplatní sa zákonná dikcia, podľa ktorej maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské spory #vydedenie #dedičské konanie #dedič