Štát je štedrý, vypláca dôchodky, ale aj iné dávky. Nárok ale nemáte vždy a ľuďom sa zdajú nízke

Na aké dôchodky má nárok zamestnanec aj SZČO? A čo ešte dostanete od Sociálnej poisťovne?

04.03.2024 06:00
rodina, domov, dom, deťi, manželia, seniori,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Päť druhov poistenia poskytuje podľa zákona o sociálnom poistení Sociálna poisťovňa, a to z dôchodkového, z nemocenského, úrazového, z poistenia v nezamestnanosti a z garančného poistenia. Z nich vzniká v prípade potreby nárok na rôzne dávky.

Desiatky alebo stovky eur sú každý mesiac odrátané z výplaty zamestnancov a živnostníkov na odvody. Kam ale smerujú tieto finančné prostriedky a aké výhody za ne dostanete? Medzi ne patria dôchodky, nemocenské dávky, materské a otcovské príspevky. Na základe odvodov, ktoré platíte, si môžete nárokovať dávky zo sociálneho poistenia, ale iba v prípade, že spĺňate stanovené podmienky na ich vyplatenie, pričom tieto podmienky sa líšia podľa druhu dávky.

Je dôležité poznamenať, že tvrdenie, že odvody slúžia ako úspora na budúce dávky, nie je úplne presné. Sociálne poistenie je založené na princípe solidarity, čo znamená, že odvody sa využívajú na podporu všetkých, nielen individuálne. Peniaze odvádzané na poistné nie sú uložené na osobnom účte poistenca, ale sú súčasťou širších fondov sociálneho poistenia, z ktorých sa vyplácajú dávky tým, ktorí ich potrebujú a spĺňajú stanovené podmienky.

Konkrétne podmienky na získanie dávok stanovuje zákon o sociálnom poistení. Nárok na dávky závisí od toho, aký druh poistenia platíte, či ste zamestnanec alebo živnostník a aké druhy poistenia máte. Pre zamestnancov je dôležité splniť určité podmienky, rovnako ako pre živnostníkov s dobrovoľným poistením. Tieto podmienky sa mierne líšia podľa typu dávky a kategórie poistenca.

peniaze Čítajte viac Sociálna poisťovňa začína vyplácať príspevok za prácu. Máte nárok aj vy? A o akú sumu pôjde?

Dôchodkové a sociálne dávky ako starobný, predčasný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, invalidný dôchodok, nemocenské, materské a ošetrovné, ako aj úrazové dávky a dávka v nezamestnanosti sú vyplácané Sociálnou poisťovňou.

Najčastejšie vyplácanou dávkou sú starobné dôchodky, Sociálna poisťovňa vyplácala k 31. decembru 2023 1,77 milióna (1 772 390) rôznych druhov dôchodkových dávok. Priemerná suma starobného dôchodku pre roku 2024 sa pohybuje okolo 679,70 eur mesačne. Dôchodkové poistenie zahŕňa starobné a invalidné poistenie a poskytuje dôchodky ako starobný, predčasný starobný, vdovský, vdovecký, sirotský a invalidný dôchodok. Počas pracovného života odvádzajú poistné zamestnanci a povinne dôchodkovo poistené SZČO. Dobrovoľne poistené osoby majú tiež možnosť prispievať do dôchodkového poistenia. Každý typ dôchodku má svoje vlastné podmienky, ktoré je potrebné splniť súčasne. Čím viac odvádzate, tým vyšší dôchodok budete v budúcnosti mať.

Ďalšiu dávku, ktorú môžete získať z vašich odvodov, je poistenie v nezamestnanosti. Obdobie poistenia v nezamestnanosti zahŕňa povinné poistenie zamestnancov, ktorí majú nárok na pravidelný mesačný príjem zo závislej činnosti, ako aj dobrovoľné poistenie. SZČO neplatia poistné v nezamestnanosti, a preto nemajú automaticky nárok na dávku. Fyzická osoba môže nárok na dávku v nezamestnanosti získať po splnení dvoch podmienok: zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce a získanie aspoň dvoch rokov poistenia v nezamestnanosti v posledných štyroch rokoch. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahla od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eura a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 286,20 eura.

rodina, deti, školáci, knižnica, škola Čítajte viac Pracujete v zahraničí, ale bývate na Slovensku? Máte nárok na plný daňový bonus? Pozrite si príklady

Nárok na úrazové dávky má len poškodený zamestnanec, ktorý bol povinne úrazovo poistený. SZČO neplatia úrazové poistenie, a preto nemajú nárok na tieto dávky. Hodnota bodu pre určenie úrazových dávok je kľúčová pri výpočte sumy úrazových dávok, ktorá závisí od bodového ohodnotenia v lekárskom posudku. Tieto dávky sa zvyšujú pravidelnou valorizáciou. Pre rok 2024 platí, že novopriznaným poberateľom sa zvýšia o 13,6 %. Úrazové renty priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvýšia o 3,2 %.

Napríklad úrazová renta bola priznaná od 1. augusta 2023 v sume 720 eur mesačne (odo dňa priznania je vypočítaná suma úrazovej renty 720 eur valorizovaná o 10,9 %, t. j. o 78,50 eura na 798,50 eura, a následne aj o mimoriadnu valorizáciu o 10,1 % , t. j. o 80,70 eura na 879,20 eura). Po mimoriadnej valorizácii v roku 2023 sa preto vyplácaná suma úrazovej renty 879,20 eura od 1. januára 2024 bude valorizovať o 3,2 %, t. j. o 28,20 eura (879,20 × 3,2 % = 28,20) na 907,40 eura mesačne.

Garančné poistenie poskytuje dávku zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Do garančného fondu neodvádzajú poistné ani SZČO, ani dobrovoľne poistené osoby. Zamestnanci, ktorí majú nezaplatené mzdové nároky, môžu požiadať o dávku garančného poistenia.

Z nemocenského poistenia môžu poistenci získať nemocenskú dávku, ošetrovné a materské dávky. Na priznanie nemocenskej dávky je potrebné byť práceneschopný, pričom výška dávky sa mení v závislosti od dĺžky pracovnej neschopnosti. Ošetrovné sa poskytuje v prípade, že sa musíte postarať o chorého príbuzného, a vypláca sa maximálne štrnásť dní. Materské dávky sú určené pre matky, ale aj pre otcov, pričom výška materskej dávky sa odvíja od predchádzajúceho príjmu matky.

Dôchodky od štátu

Starobný dôchodok:

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Predčasný starobný dôchodok

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr, ako dovŕši svoj dôchodkový vek. Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodkového veku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná, alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie.

Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia. Invalidné poistenie je súčasťou dôchodkového poistenia. Ak ste boli zamestnancom, odvádzal ho za vás zamestnávateľ, alebo ste si invalidné poistenie platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste ho platili dobrovoľne, resp. ho v určitých prípadoch za vás odvádzal štát.

Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu.

Seniori Čítajte viac Kedy môže dôchodca podať žiadosť o zvýšenie dôchodku? Penzie nezvyšuje len valorizácia, ale aj iné veci

Vdovský a vdovecký dôchodok

Vdovský a vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Účelom vdovského a vdovecký dôchodok je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela alebo vdovcovi jeho manželky.

Sirotský dôchodok

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča (i oboch) alebo osvojiteľa. Ak váš rodič alebo osvojiteľ odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne (bol zamestnaný alebo si platil poistné ako samostatne zárobkovo činná osoba, alebo dobrovoľne, alebo ho za neho v určitých prípadoch odvádzal štát) a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia vznikne pozostalým deťom nárok na sirotský dôchodok.

Dôchodok z II. piliera

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie v II. pilieri, ktorého účelom je spolu so starobným poistením v Sociálnej poisťovni (I. pilier) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #dôchodky #zamestnanie a práca SZČO #odvody do Sociálnej poisťovne