Väčšina živnostníkov dostane minimálne dôchodky, existujú ale spôsoby, ako tomu zabrániť

Na výšku penzie vplýva aj výška odvodov, ktoré si živnostník platí. Minimálne odvody posiela podľa Sociálnej poisťovne okolo 80 percent živnostníkov a práve im hrozí v budúcnosti nízky dôchodok.

17.08.2023 06:00
Muž za počítačom Foto:
debata (27)

Dôchodkový systém pre živnostníkov na Slovensku je založený na povinnom poistení v dôchodkových spoločnostiach, ktoré zabezpečujú sociálne zabezpečenie živnostníkov po dosiahnutí dôchodkového veku.

Od roku 2008 platí zákon, ktorý ukladá povinnosť živnostníkom povinne prispievať na dôchodkové sporenie.

Platením nízkych odvodov majú síce SZČO k dispozícii viac peňazí ako zamestnanci, platenie minimálnych odvodov sa však odrazí na výške budúcej penzie aj na dávkach od štátu.

Platiť nízke odvody umožňuje SZČO možnosť uplatňovať si paušálne výdavky. Na ich základe si môže živnostník odpočítať až 60 percent z príjmov bez ohľadu na to, aké sú jeho skutočné výdavky. Týmto spôsobom si SZČO vie znížiť daňový základ aj vymeriavací základ pre platenie odvodov.

Práve z neho sa živnostníkovi počítajú napríklad dávky v nezamestnanosti aj dôchodok. V roku 2023 platí minimálny vymeriavací základ vo výške 605,50 eura.

Minimálny vymeriavací základ je vo výške polovice priemernej mzdy spred dvoch rokov. Ak si teda živnostník platil len minimálne odvody, bude mať nárok na starobný dôchodok približne v polovičnej výške, ako keby bol zamestnaný a poberal priemernú mzdu.

Živnostníci sú povinní byť poistení v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Každý živnostník si môže zvoliť, do ktorej dôchodkovej správcovskej spoločnosti bude prispievať.

Výška príspevku sa líši podľa zárobku živnostníka a možno ju meniť v určitých obdobiach podľa legislatívy. Celková suma príspevkov je potom zhodnocovaná vo forme dôchodku, ktorý je živnostníkovi následne vyplácaní po dosiahnutí dôchodkového veku.

Dôchodkový vek pre živnostníkov sa pohybuje v rozmedzí od 62 do 65 rokov podľa počtu odpracovaných rokov a splnenia ďalších podmienok.

Ak si živnostník praje ísť do dôchodku skôr, môže sa rozhodnúť pre predčasný dôchodok, ale s určitými obmedzeniami a penalizáciami. Takými istými ako platia pri zamestnancoch.

Okrem platenia odvodov si živnostníci môžu založiť aj dobrovoľné dôchodkové sporenie, ktoré im umožní zhromažďovať dodatočné finančné prostriedky na dôchodok.

Tieto dobrovoľné dôchodkové sporenia sú spravované rôznymi dôchodkovými správcami, a živnostníci si môžu vybrať ten, ktorý im najviac vyhovuje.

Je však dôležité poznamenať, že dôchodkový systém a pravidlá môžu byť časom menené a aktualizované, preto je vhodné sledovať oficiálne informácie od slovenských dôchodkových inštitúcií a vlády, aby ste mali aktuálne a presné informácie o dôchodkoch pre živnostníkov na Slovensku.

by ste dosiahli vyšší dôchodok ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), musíte o tom premýšľať už počas vašej podnikateľskej činnosti. Kľúčom k zvýšeniu dôchodku je kombinácia I., II. a III. piliera spolu s individuálnym investovaním na vlastnú päsť.

Ak máte menej ako 50 rokov, stále sa vám oplatí vstúpiť aj do II. piliera. No aby ste dosiahli čo najvyššie zhodnotenie vašich finančných prostriedkov, odporúča sa investovať do tzv. indexového fondu v rámci tohto piliera. Tento fond investuje nasporené prostriedky na akciovom trhu, ktorý dlhodobo prináša najvyšší výnos.

III. pilier, známy ako doplnkové dôchodkové sporenie, je pre SZČO výhodný aj z hľadiska dane. Príspevky do tohto piliera si totiž môžete odpočítať zo základu dane vo výške 180 € ročne, čím ušetríte 34,20 € na dani z príjmu.

TB, pr Čítajte viac Cesta k podnikateľskému úspechu nie je jednoduchá, naučte sa, ako na to

Ak sa rozhodnete pre samostatné investovanie, dôležité je zvoliť dlhodobú, likvidnú, nadpriemerne výnosnú a diverzifikovanú investíciu, ktorá môže rásť až do dôchodku.

Takéto kritériá splňajú napríklad investície do nehnuteľností alebo individuálne investovanie do indexových fondov. Naopak, životné poistenia, stavebné sporenie a ukladanie peňazí na účet v banke by ste mali obísť, keďže tieto spôsoby investovania obvykle neposkytujú nadpriemerný výnos a môžu byť spojené s poplatkami.

Živnostníci môžu platiť aj dobrovoľné odvody, pomôžu si tak k lepšej penzii

Fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a dosiahla vek 16 rokov, môže sa dobrovoľne zapojiť do dôchodkového poistenia. Nemôže však mať súčasne nárok na priznanie predčasného starobného dôchodku.

Na dobrovoľné poistenie sa fyzická osoba prihlasuje prostredníctvom Registračného listu FO, ktorý vyplní ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby (DPO). Spolu s prihláškou pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska doručí aj Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby.

V ňom okrem iného deklaruje, že k dátumu prihlásenia nie je povinne poistená v inom členskom štáte EÚ, ani v Nórskom kráľovstve, Islandskej republike, Lichtenštajnskom kniežatstve, ani vo Švajčiarsku a že berie na vedomie všetky podmienky dobrovoľného poistenia.

Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia, najskôr odo dňa podania odhlášky, teda nie je možné spätné prihlásenie ani odhlásenie z dobrovoľného poistenia.

TB, pr Čítajte viac Cesta k podnikateľskému úspechu nie je jednoduchá, naučte sa, ako na to

Ako postupovať?

Fyzická osoba, ktorá splní predpísané podmienky, vyjadruje záujem o komplexný balík dobrovoľného poistenia. Na tento účel vyplní Registračný list FO – prihlášku DPO a uvedie dátum, kedy sa začína platnosť nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti – 29. jún 2023.

Prihlášku osobne doručí najneskôr 29. júna 2023. Dobrovoľné poistenie pre túto osobu sa potom začne 29. júna 2023. V prípade, že prihlášku osobne doručí alebo zašle poštou až 30. júna 2023, začne sa jej dobrovoľné poistenie až 30. júna 2023.

Fyzická osoba sa prihlasuje na dobrovoľné dôchodkové poistenie vyplnením tlačiva Registračný list fyzickej osoby v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá je príslušná podľa miesta bydliska.

Na registračnom liste je potrebné vyznačiť, že ide o prihlášku dobrovoľne poisteného jednotlivca (DPO). Následne vyplníme údaje v bode 2 – identifikácia FO, teda titul, meno a priezvisko.

Adresu uvádzame v bode 3 a v bode 6 uvedieme názov banky a číslo účtu. Dobrovoľne poistená osoba musí vyplniť aj bod 10, kde uvedie dátum, kedy sa začína platnosť dôchodkového poistenia, a vymeriavací základ v rozmedzí od minimálneho do maximálneho vymeriavacieho základu.

Po podaní prihlášky na dobrovoľné poistenie pobočka Sociálnej poisťovne pridelí dobrovoľne poistenej osobe variabilný symbol, ktorý uvádza pri platení poistného.

Okrem neho pri platení poistného správne uvedie aj špecifický symbol a číslo účtu pobočky. Poistné sa platí za predchádzajúci kalendárny mesiac – do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Pri platbe poistného nepredpísaného rozhodnutím sa špecifický symbol uvádza v tvare mesiac a rok (napr. 122019).

Pracovníčka v kaviarni Čítajte viac Oplatí sa pracovať na živnosť? Pozrite si, kedy áno a prečo?

Ak dobrovoľne poistená osoba uhrádza poistné trvalým príkazom, uvádza špecifický symbol v tvare 88. Pri platbe poistného, ktoré je predpísané rozhodnutím, je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Aké poistné sa plati?

Dobrovoľne poistená osoba si sama určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť poistné na dobrovoľné poistenie podľa príslušných sadzieb poistného (so zreteľom na balík poistenia):

  • na nemocenské poistenie – 4,4 %
  • na starobné poistenie – 18 % (ak je sporiteľom v II. pilieri, Sociálna poisťovňa pošle 4,75 % príslušnej DSS)
  • na invalidné poistenie – 6 %
  • do rezervného fondu solidarity – 4,75 %
  • na poistenie v nezamestnanosti – 2 %

Vymeriavací základ

Vymeriavací základ nesmie byť nižší ako stanovený minimálny vymeriavací základ v danom roku a vyšší ako maximálny vymeriavací základ. Zároveň musí byť rovnaký pre všetky druhy poistenia vo vybranom balíku.

Muž na tulivaku Čítajte viac Skončili ste ako živnostník? Aké sú vaše povinnosti? + 6 rád, ako sa vyhnúť dlhom v Sociálnej poisťovni

Minimálny a maximálny vymeriavací základ sa menia vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Ak dobrovoľne poistená osoba platí poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, poistné za január zaplatí do 8. februára z nového minimálneho vymeriavacieho základu. Ak má trvalý príkaz v banke, je potrebné si ho včas zmeniť.

Zmena vymeriavacieho základu

Dobrovoľne poistená osoba (DPO) si môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu.

Ak DPO zmení vymeriavací základ, poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zmenu vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Pracovníčka v gastre Čítajte viac Na začiatku podnikania potrebujete živnosť, založte si ju, poradíme, ako na to, vôbec to nie je ťažké

Zvýši sa vám dôchodok vďaka dobrovoľnému poisteniu?

Výška mesačného poistného závisí od zvoleného vymeriavacieho základu. Kto uzatvorí dôchodkové poistenie, musí okrem starobného a invalidného poistenia platiť aj odvod do rezervného fondu v celkovej výške 28,75 percenta z vymeriavacieho základu.

V kalendárnom roku 2023 platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eura a z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 200,72 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 164,39 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Koľko SZČO platí minimálne odvody do Sociálnej poisťovne?

V roku 2022 priemerne mesačne platilo poistné na starobné poistenie 195 362 živnos­tníkov a SZČO, pričom z tohto počtu platilo minimálnu sumu poistného 155 818 (čo predstavuje 80 %).

Pracovníčka v kaviarni Čítajte viac Oplatí sa pracovať na živnosť? Pozrite si, kedy áno a prečo?

Za posledných päť rokov pritom stúpol počet SZČO a úmerne k tomu aj počet tých, ktorí uhrádzajú sociálne poistenie z minimálnych vymeriavacích základov.

Kým napr. v roku 2018 na starobné poistenie platilo minimálne odvody 75 % zo všetkých SZČO, vlani tento podiel predstavoval spomínaných 80 %.

(Sociálna poisťovňa)

© Autorské práva vyhradené

27 debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #živnostník #minimálne dôchodky