Zastavili vás policajti a chcú vám zobrať vodičský preukaz? Nie vždy im ho musíte dať, aj keď na tom trvajú

Pozor však, zadržanie vodičského preukazu si nemožno pliesť so zákazom viesť motorové vozidlo.

28.07.2023 06:00
Dopravný policajt Foto:
Policajná hliadka kontroluje vodiča.
debata (9)

Blokové konanie je zjednodušenou a skrátenou formou priestupkového konania. Je to v podstate dohoda o vine a sankcii medzi orgánom verejnej moci, teda policajtom, a osobou obvinenou z daného priestupku.

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Na to, aby určitý protiprávny skutok mohol byť prejednaný v blokovom konaní, je potrebné, aby boli kumulatívne – teda naraz, splnené tri zákonné podmienky:

  1. spoľahlivé a objektívne zistenie skutkových okolností, (jednoduché a neodôvodnené konštatovanie policajta o údajnej protiprávnej činnosti vodiča nie je dostačujúce na splnenie tejto podmienky),
  2. súhlas obvinenej osoby so zaplatením pokuty – v žiadnom prípade nemáte povinnosť podrobiť sa blokovému konaniu,
  3. súhlas obvineného zaplatiť pokutu „na mieste“ je v podstate uznaním skutkových okolností, tvrdených policajtom, ako aj súhlas s právnou kvalifikáciou daného skutku a policajtom určenou výškou pokuty za spáchaný priestupok.

Nejde o návrhový priestupok (teda taký, pri ktorom môže navrhovateľ svoj návrh vziať späť, čo vyústi do zastavenia správneho konania).

Na úseku cestnej dopravy sa väčšinou možno stretnúť s priestupkami, ktoré sa prejednajú z úradnej povinnosti policajtov (teda ex offo).

K jedinému návrhovému priestupku na tomto úseku dôjde vtedy, ak niekto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej inému ublíži na zdraví alebo inému spôsobí škodu na majetku.

kataster, nehnuteľnosť, vlastníctvo, právnik, manželia Čítajte viac Potrebujete rýchlo list vlastníctva? Kedy vám kataster zamietne návrh na vklad a vy budete čakať ďalšie týždne na jeho vydanie??

Pokutu vám nevrátia

Je potrebné si uvedomiť, že ak raz blokovú pokutu uhradíte, niet cesty späť. „Proti blokovému konaniu nemožno využiť žiadne opravné prostriedky. To znamená, že ak niekto zaplatí blokovú pokutu, tak sa už voči tomu nemôže odvolať a nemôže využiť inštitút obnovy konania a ani preskúmanie mimo odvolacieho konania,“ konštatuje JUDr. Ádám Sípos.

Pokiaľ vodič podozrivý z priestupku nesúhlasí s blokovou pokutou, resp. blokovým konaním, príslušník Policajného zboru má povinnosť spísať správu o výsledku objasňovania priestupku.

Tá musí obsahovať identifikáciu orgánu, ktorý vykonával objasňovanie skutkového stavu, osobné údaje podozrivej osoby z priestupku, identifikáciu svedkov, poprípade poškodených, výpoveď svedkov, resp. poškodených, krátke ale výstižné opísanie skutkových okolností a napokon presné určenie priestupku.

Treba si uvedomiť, že policajt nemôže svojvoľne zadržať vodičský preukaz len preto, lebo osoba odmietne blokové konanie.

Nie ste si vedomý dopravného priestupku?

K zadržaniu vodičského preukazu môže pristúpiť policajt výhradne vtedy, ak je za daný priestupok možné uložiť sankciu, resp. trest zákazu činnosti, spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla.

Musí ísť teda o závažné porušenie pravidiel cestnej premávky (ustanovenie § 137 ods. 2 zákona o cestnej premávke).

Ak vodič taký čin nespôsobil, samotný nesúhlas s blokovou pokutou nemôže byť dôvodom na zadržanie vodičského preukazu.

Vodičský preukaz môže policajt zadržať, najmä ak: má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo, orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla alebo je vodičský preukaz neplatný alebo vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný.

Obávate sa, že vám pri kontrole polícia vezme doklady od vozidla? Kedy tak môže urobiť? Policajt je podľa advokátky Kataríny Kasalovej z advokátskej kancelárie act MPH advocate oprávnený zadržať príslušné doklady, ak zistí pri prehliadke, že vozidlo je technicky nespôsobilé na jazdu.

dôchodkyňa, lieky Čítajte viac Pravidlá pri predpisovaní liekov sa menia. Kto ich po novom predpíše? Dostanú sa seniori k svojim liekom alebo budú čakať pred ambulanciami?

Napríklad vtedy, ak existujú nejaké viditeľné poškodenia na čelnom skle alebo keď z vozidla uniká dôležitá prevádzková kvapalina alebo keď vozidlo dymí a keď vizuálne je zrejmé, že auto nie je spôsobilé na ďalšiu jazdu.

V takýchto prípadoch môže policajt odobrať malý alebo veľký technický preukaz a takisto má oprávnenie zadržať aj evidenčné čísla.

Urobiť tak ale môže aj vtedy, ak pri kontrole zistí, že vodič neuhradil poplatky za jazdu na spoplatnenej ceste, ak vozidlo nemá emisnú a technickú kontrolu alebo ak má podozrenie, že v dokladoch k vozidlu boli robené nejaké zmeny.

„Vodič by si mali uvedomiť, že všetky doklady od vozidla aj vodičský preukaz sú verejné listiny a v prípade, ak by v nich niekto robil zmeny alebo sa ich pokúsi sfalšovať, tak ide o trestný čin, za ktorý hrozí trest v podobe odňatia slobody až do výšky dvoch rokov,“ upozorňuje právnička.

Prísť o papiere môžete aj v prípade, ak máte poškodenú tabuľku s evidenčným číslom, ak vodič nemá pri sebe zelenú kartu. Ak policajt zadrží doklady, musí vám ale vydať potvrdenie.

V ňom môže určiť, že vozidlo sa môže ďalej používať v skrátenej lehote, väčšinou je to 15 dní. Ak vám ale vezme evidenčné číslo, takéto doklady vám vydať nesmie.

Ak ale vodič do lehoty 60 dní odstráni dôvody, pre ktoré mu polícia vzala tabuľky s číslom, tak sa mu doklady vrátia. Ak lehotu nestihne, postupuje sa prípad na okresný dopravný inšpektorát.

peniaze, advokát, kataster, list vlastníctva Čítajte viac Koľko zaplatíte za návrh na vklad? Pozrite sa, ako môžete ušetriť až skoro 250 eur

Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví, v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie alebo sa v určitej lehote dopustí ďalšieho porušenia pravidla cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Dôkaz musí dodať polícia

Na všetky priestupky na úseku dopravy je nutné hľadieť ako na veci trestnoprávneho charakteru. Samotná forma ani výška sankcií nemá žiadny vplyv na túto skutočnosť.

Práve z tohto dôvodu je potrebné pri priestupkovom konaní vychádzať tak z právnych predpisov z oblasti správneho práva, ako aj z oblasti trestného práva.

Dôkazné bremeno by pritom mal vždy niesť správny orgán, teda polícia. V konaní o priestupku je nevyhnutné, aby polícia spoľahlivo a bez dôvodných pochybností preukázala vinu subjektu obvineného z daného priestupku.

peniaze, dôchodok, penzia, starobné úspory, Čítajte viac Ministerstvo práce vyzýva: Máte nárok na 100 eur od štátu? Hláste sa čo najskôr, termín je do konca júla

V právnom štáte obvinený z protiprávneho konania nemá povinnosť dokazovať svoju nevinu. Prezumpcia neviny je jedným zo základných princípov správneho trestania, preto je potrebné na obvineného z priestupku hľadieť tak, ako by bol nevinný, až do momentu, kým nebude správnym orgánom preukázaný opak.

Zdroj: RUŽAROVSKÝ, M., Prečo je niekedy lepšie nezaplatiť blokovú pokutu a ísť do správneho konania
9 debata chyba
Viac na túto tému: #polícia #vodičský preukaz #odobratie vodičského preukazu