Priznali vám rodičovský príspevok? Možno ale tým strácate nárok na iné dávky a príspevky od štátu

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

14.09.2023 06:00
Úradníčka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Čo je rodičovský príspevok? Kto má naň nárok a ako sa vypláca?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Kto je oprávnená osoba?

 • rodič dieťaťa,
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
 • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Rodič akého dieťaťa má nárok na rodičovský príspevok?

 • ak má dieťa do troch rokov veku,
 • dieťa do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • dieťa do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe, alebo
 • dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Komu vzniká nárok?

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. To platí aj prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo súd schváli dohodu rodičov.

Ak je v rodine viac detí, vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa dohody.

Nárok na rodičovský príspevok oprávnenej osobe starajúcej sa o dieťa do šiestich rokov veku, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie, vzniká, ak sa preukáže rozhodnutím materskej školy zriadenej orgánom miestnej štátnej správy v školstve alebo orgánom územnej samosprávy (ďalej len „štátna materská škola“) o neprijatí dieťaťa do spádovej štátnej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa, nie starším ako 12 mesiacov; podmienka neprijatia dieťaťa do štátnej spádovej materskej školy sa preukazuje v každom školskom roku.

ruky, peniaze, kalkulačka, počítanie Čítajte viac Neplatí vám nájomca nájomné? Pozrite si postup, ako tieto peniaze od neho vymôcť

Kedy nárok ani nevznikne?

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká vo viacerých prípadoch. Napríklad ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“), a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

V ďalšom prípade, ak aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku; to neplatí, ak oprávnená osoba, ktorou je otec dieťaťa, do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu alebo do uplynutia predĺženého obdobia z dôvodu prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, má nárok na materské alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte.

Alebo ak štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z oprávnených osôb obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské, to neplatí, ak oprávnená osoba, ktorou je otec dieťaťa, do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu alebo do uplynutia predĺženého obdobia z dôvodu prijatia dieťaťa do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, má nárok na obdobnú dávku ako materské v tomto štáte.

Nárok nevznikne napríklad ani maloletému rodičovi, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti.

Alebo ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo je v osobnej starostlivosti poručníka. Nárok nevzniká aj vtedy, ak oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok.

náhradní rodičia, vetovaný zákon, ilustračné foto Čítajte viac Rodičom už prichádza na účet vyšší rodičovský príspevok, dostanú ale znova pridané aj v januári?

O príspevok treba požiadať

Nárok na rodičovský príspevok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba na úrade práce príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov).

Žiadosť o rodičovský príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok. Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenska a v čase podania žiadosti o rodičovský príspevok dieťa nemá vydaný rodný list podľa osobitného predpisu, oprávnená osoba k písomnej žiadosti o rodičovský príspevok priloží úradný preklad rodného listu dieťaťa alebo iného obdobného dôkazu o narodení dieťaťa vydaného v krajine narodenia dieťaťa.

Na výzvu platiteľa oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok. Platiteľ osobné údaje môže spracúvať len na účel rodičovského príspevku.

Výška rodičovského príspevku

 • 345,20 eura mesačne
 • 473,30 eura mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
Školka Ilustračné foto.
byt, bytový dom, nehnuteľnosť, Čítajte viac Mimoriadna situácia skončí, jedno opatrenie bude ale platiť aj po jej zrušení. Obmedzí vás?

Suma príspevku, ak ide o viac detí

Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.

V tejto sume sa poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti.

Ak sa oprávnenej osobe vypláca za celý kalendárny mesiac materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, rodičovský príspevok je počas obdobia vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte.

Obdobná dávka ako materské vyplácaná v členskom štáte v cudzej mene sa prepočíta na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v prvý deň v mesiaci, za ktorý si oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, a zaokrúhľuje sa na najbližší eurocent nadol.

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru sa upravujú od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu a zaokrúhľujú sa na najbližších desať eurocentov.

dieťa, matka s dieťaťom, deti, dcéry Čítajte viac Neschválili vám predĺžený rodičovský príspevok? Kto má naň nárok +príklady, kto tieto peniaze môže dostať

Výplata príspevku

Rodičovský príspevok priznáva a vypláca oprávnenej osobe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu.

Vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.

Vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku.

Poukazuje sa oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na Slovensku, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti.

Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadosti vyhovieť.

dieťa, matka s dieťaťom, deti, dcéry Čítajte viac Neschválili vám predĺžený rodičovský príspevok? Kto má naň nárok +príklady, kto tieto peniaze môže dostať

Nevypláca sa do štátu, ktorý nie je členským štátom.

Môžem poberať popri rodičovskom príspevku aj iné dávky?

 • Materské – NIE
 • Rodičovský príspevok na mladšie dieťa – NIE
 • Príspevok na starostlivosť – NIE
 • Ošetrovné – ÁNO
 • Dávku v nezamestnanosti – NIE
 • Tehotenské – ÁNO
 • Pomoc v hmotnej núdzi – ÁNO (rodičovský príspevok sa však považuje za príjem v plnej výške)
 • Invalidný dôchodok – ÁNO

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #deti #príspevok #starostlivosť #rodičia