Komu pomôže štát so splácaním bývania? Podmienky sú prísne, toto musíte splniť

Od začiatku roka štát pomáha občanom splácať pôžičky na bývanie so zvýšenými úrokmi. Kedy môžete požiadať o príspevok?

29.01.2024 06:00
manželia, pár, mladí ľudia, laptop, úver Foto:
Ilustračné foto.
debata

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá:

 • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • je spotrebiteľ zo zmluvy o úvere na bývanie (dlžník alebo spoludlžník),
 • má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou.
 • Oprávneným žiadateľom môže byť dlžník alebo spoludlžník uvedený na zmluve o úvere na bývanie. Ak je viac oprávnených osôb (dlžník a spoludlžník), ktoré spĺňanú podmienky nároku na príspevok, nárok na príspevok vzniká len jednej z nich.
dom, rodina, úver, hypotéka, bývanie Čítajte viac Nová štátna dávka pomôže s bývaním. Získať môžete až 150 eur. Kto má nárok? +15 praktických otázok a odpovedí

Podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať

Žiadateľ musí splniť nasledovné podmienky nároku na príspevok:

A) Hranica príjmu na poskytnutie príspevku

Pri posudzovaní nároku na príspevok sa započítavajú príjmy oprávnených osôb (dlžníka a spoludlžníka). Na účely posúdenia nároku na príspevok sa zohľadňuje zdaniteľný príjem, teda hrubý príjem, ktorý je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) a osobitného základu dane z príjmov.

Priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem.

Na účely vzniku nároku na príspevok sa posudzuje príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť, t. j. pre žiadosti podané v roku 2024 je to kalendárny rok 2022.

Príklad výpočtu príjmu:

Príjem dlžníka za rok 2022: 50.000 Eur

Príjem spoludlžníka za rok 2022: 30.000 Eur

Spolu za rok 2022: 80.000 Eur

 • Priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022 – 80.000 : 12 (mesiacov) : 2 (počet osôb na zmluve) = 3.333,– Eur
 • Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1 304 eur, pričom 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086,40 eura.
 • Ak je priemerný príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2022 vyšší, ako je priemerná mesačná nominálna mzda, pre vznik nároku na príspevok sa ďalej posúdi priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť.

Príjem na účely posúdenia nároku na príspevok je:

 • jedna dvanástina zohľadňovaného príjmu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (pri žiadostiach podaných napr. v januári 2024 ide o hrubý príjem za rok 2022).

Informáciu o príjme žiadateľa poskytne úradu Finančné riaditeľstvo SR.

 • ak priemerný príjem oprávnenej osoby a spoludlžníka za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza podaniu žiadosti prekročí vyššie ustanovenú hranicu príjmu, pre vznik nároku na príspevok bude zohľadňovaný priemerný mesačný príjem za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok (napr. ak žiadosť bude podaná v januári 2024, príjem bude posúdený za obdobie júl 2023 až december 2023). V takomto prípade bude žiadateľ úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) v rámci konania o nároku na príspevok vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich jeho príjem a príjem spoludlžníka.
 • Informáciu o príjme predloží žiadateľ.
 • Príjem sa prehodnocuje v januári kalendárneho roka a platí do konca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnotil.
realitný maklér, predaj domu Čítajte viac Kedy musíte zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti? Aký vplyv má dedenie, darovanie či spoluvlastníctvo? +príklady

B) Zmluva o úvere

Oprávnený žiadateľ má zmluvu o úvere uzatvorenú pred 1. januárom 2024, pričom účelom úverovej zmluvy je úver na nehnuteľnosť určenú na trvalé bývanie, a to aj v prípade, ak účelom úveru bola výstavba nehnuteľnosti, zmena dokončenej stavby (ak stavba ešte nebola skolaudovaná).

Úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu:

 • oprávnenej osoby,
 • oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami alebo
 • fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby.
 • Uvedenú skutočnosť žiadateľ v žiadosti o príspevok potvrdzuje čestným vyhlásením.
 • Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (za tú istú zmluvu o úvere na bývanie sa považuje aj zmena tejto zmluvy).
Nakreslený dom Čítajte viac Vlastníte 1/2 domu a myslíte si, že máte právo využívať jeho takto veľkú časť? Mýlite sa, je to úplne inak

C) Úhrada mesačnej splátky

Oprávnenej osobe vzniká nárok na príspevok len v prípade, ak uhradila mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie, pričom sa prihliada na omeškanie úhrady mesačnej splátky najviac do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom nastala splatnosť mesačnej splátky.

Príklady pri pomoci splácania úveru

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR dosiahla hodnotu 1 304 €. 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje 2 086, 40 eura.

Nárast splátky Výška príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie
100 eur 75 eur (= 75 % z nárastu 100 eur)
150 eur 112,5 eura (= 75 % z nárastu 150 eur)
200 eur 150 eur (hranica, od ktorej je výška príspevku zastropovaná)
250 eur 150 eur
300 eur 150 eur

Zdroj: ÚPSVR SR

zmluva, manželia, právnička, právna kancelária Čítajte viac Notári vám pomôžu v týchto prípadoch

Výška príspevku:

Výška príspevku je 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne.

Napríklad

 • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 300 eur, napr. z 200 eur na 500 eur (75 % z 300 eur je 225 eur) – príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške príspevku 150 eur,
 • ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 60 eur, napr. zo 120 eur na 180 eur (75 % zo 60 eur je 45 eur) – príspevok bude poskytnutý v sume 45 eur.

Poznámka: informácie o úvere (napr. výšku referenčnej splátky, výšku mesačnej splátky, úhradu mesačnej splátky) úradu poskytne banka.

Nárok na príspevok sa uplatňuje vyplnením písomnej žiadosti oprávnenej osoby.

 • Žiadateľ predkladá vyplnenú a podpísanú žiadosť úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt.
 • Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na adresu úradu podľa miesta pobytu žiadateľa.
 • Žiadosť je možné podať aj elektronickými prostriedkami so zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom cez portál slovensko.sk.

Žiadosť o príspevok obsahuje

 • meno, priezvisko (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • dátum narodenia (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • rodné číslo (oprávnenej osoby a spoludlžníka),
 • adresu pobytu oprávnenej osoby,
 • číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, na ktorý má byť príspevok poukazovaný,
 • číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok, vrátane uvedenia dátumu uzavretia tejto zmluvy,
 • meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je manželom, dieťaťom alebo rodičom oprávnenej osoby, vrátane uvedenia vzťahu k oprávnenej osobe.
dom, rodina, úver, hypotéka, bývanie Čítajte viac Nová štátna dávka pomôže s bývaním. Získať môžete až 150 eur. Kto má nárok? +15 praktických otázok a odpovedí

Povinnou prílohou je kópia zmluvy o úvere na bývanie

V žiadosti je oprávnená osoba povinná uviesť svoje kompletné identifikačné údaje žiadateľa, ako aj spoludlžníka. Upozorňujeme žiadateľov, aby uvádzali presné identifikačné údaje, lebo nesprávne údaje môžu skomplikovať posudzovanie žiadosti.

Na výzvu úradu oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie oprávnenej osoby. V prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti je úrad povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku podľa zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Skutočnosti, ktoré žiadateľ čestne vyhlásil, sú overované úradom z dostupných informačných systémov.

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby počas poskytovania príspevku:

Oprávnená osoba je povinná:

 • na výzvu úradu preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na príspevok a jeho výplatu, a to v lehote určenej úradom,
 • do ôsmich dní písomne oznámiť úradu zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre nárok na príspevok a jeho výplatu (napr. dodatok k zmluve o úvere, zmena oprávnenej osoby, zmena počtu spoludlžníkov, zmena pobytu oprávnenej osoby, zmena užívateľa nehnuteľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver) alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 • V prípade, ak oprávnená osoba neoznámi úradu zmenu skutočností a príspevok bude vyplatený neoprávnene alebo vo vyššej sume, úrad je povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku. Oprávnená osoba je povinná vrátiť príspevok vyplatený neprávom alebo vyplatený vo vyššej sume, ako patril.
 • Nárok na vrátenie neprávom poskytnutého príspevku zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý bol príspevok poskytnutý.
realitný maklér, predaj domu Čítajte viac Kedy musíte zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti? Aký vplyv má dedenie, darovanie či spoluvlastníctvo? +príklady

Výplata príspevku

Úrad vypláca príspevok mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok. Úrad však upozorňuje žiadateľov, že pri podaní žiadosti v mesiaci január 2024 a po splnení všetkých podmienok sa príspevok prvýkrát vyplatí najskôr 25. februára 2024.

Ďalej poukazuje, že príspevok oprávnenej osobe príde na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v SR, ktorý oprávnená osoba uviedla v žiadosti. Ak zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanoví výšku príspevku 0 %, výplata príspevku sa v tomto rozpočtovom roku zastaví.

(ÚPSVR SR)

Neuhradíte splátku? Zanikne vám nárok

 1. vznikol dôvod na prešetrenie trvania nároku na príspevok alebo na jeho výplatu,
 2. oprávnená osoba nevyhovie výzve úradu podľa § 12 ods. 1 písm. a) v určenej lehote a bola na tento dôsledok vo výzve písomne upozornená,
 3. oprávnená osoba neuhradila splátku úveru na bývanie v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie.
 4. Ak pominuli dôvody, pre ktoré úrad zastavil výplatu príspevku, a podmienky nároku na príspevok trvajú, úrad obnoví výplatu príspevku.
 5. Úrad doplatí príspevok za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na príspevok za toto obdobie boli splnené.
 6. Ak zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ustanoví výšku príspevku 0 %, výplata príspevku sa v tomto rozpočtovom roku zastaví.
byty, bytové domy Čítajte viac Potrebujete vymeniť správcu bytového domu? Pozrite si, ako na to, nie je to ťažké

Zvýšenie, zníženie, odňatie a vrátenie

Príspevok sa prizná alebo sa zvýši od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom príspevok patrí alebo patrí vo vyššej sume, ak sa príspevok

 • priznal v nižšej sume, ako patrí,
 • nepriznal, hoci sa priznať mal, alebo
 • priznal neskôr, ako sa priznať mal.

Príspevok sa odníme

 • Ak sa príspevok priznal vo vyššej sume, ako patril, prizná sa v sume, v akej patrí. Príspevok sa odníme podľa prvej vety alebo jeho suma sa zníži podľa druhej vety od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý bol už vyplatený.
 • Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre nárok na príspevok, príspevok sa odníme, jeho suma sa zvýši alebo zníži. Príspevok sa odníme aj na žiadosť oprávnenej osoby.
 • Ak sa príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, oprávnená osoba je povinná vrátiť príspevok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril. Nárok na vrátenie príspevku vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa jeho neoprávnenej výplaty.
 • Úrad zúčtuje príspevok vyplatený neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, s bežne vyplácaným alebo neskôr priznaným príspevkom.
 • Príspevok nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.

Ako narastú splátky po zvýšení úrokov

Priemerná súčasná mesačná splátka úverov refixovaných do konca roka 2025 je približne 270 eur. Priemerný rast splátok pri simulovanom náraste sadzieb na úroveň 4,5 až 5 % týchto úverov bude na úrovni 100 eur.

Len približne 15 % z týchto úverov bude mať nárast splátky vyšší ako 200 eur.

Dodatočné výdavky na vyššie splátky budú priemerne na úrovni 7 % príjmov klientov bánk. Národná banka preto nevníma rast úverových splátok ako významné riziko pre finančnú stabilitu.

Koľkým ľuďom skončí fixácia hypotéky v najbližších ro­koch

Rok Počet úverov Podiel na celkovom objeme
2023 66959 10,00%
2024 150938 22,00%
2025 134769 20,00%
2026 95469 14,00%
2027 a neskôr 206897 30,00%
Do splatnosti 23154 3,00%

Zdroj: NBS

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #hypotéka #príspevok na bývanie #štátne príspevky