Nová štátna dávka pomôže s bývaním. Získať môžete až 150 eur. Kto má nárok? +15 praktických otázok a odpovedí

Od začiatku roka platí zákon o pomoci pri splácaní úverov na bývanie. Štát na základe neho pomôže občanom Slovenskej republiky splácať pôžičky na bývanie so zvýšenými úrokovými sadzbami.

24.01.2024 06:00
dom, rodina, úver, hypotéka, bývanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Nový príspevok v podobe štátnej sociálnej dávky poskytuje štát a prispeje tak občanovi na zvýšenú splátku úveru na bývanie, maximálne do výšky 150 eur mesačne. Pomoc je určená pre nízkopríjmové domácnosti, ktorým pre nárast úrokových sadzieb hrozí, že nezvládnu splácať pôžičky. Zákon, ktorý priznáva tento príspevok, platí od januára a občania dostanú túto pomoc prvýkrát vo februári (platí to pre tých, čo požiadajú o príspevok v januári).

Ľudia už teda môžu žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. „S nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvýšilo aj finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností. Chceme predísť tomu, aby bola vážne ohrozená ich schopnosť splácať si tieto záväzky, a tým aj ich strecha nad hlavou,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Systém je zatiaľ nastavený do roku 2027 s možnosťou pravidelného prehodnocovania pri zákone o štátnom rozpočte.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je stanovený na 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky, a to maximálne do výšky 150 eur. Výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má splatca hypotekárneho úveru uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie. Príspevok na zvýšenú splátku úveru bude vyplácať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vždy mesiac pozadu, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok, a to na účet v banke. Rovnako bude kontrolovať mesačné splácanie úveru.

rodina, domov, bývanie Čítajte viac Prenájom bytu: Aká zmluva najviac chráni nájomcu a vlastník a s ním nemôže zametať?

Podmienkou je to, že zmluva musela byť uzatvorená ešte pred 1. januárom aktuálneho roka. Žiadosť je možné podávať od začiatku januára na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez stránku www.slovensko.sk.

Ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu minulého roka, žiadosť o príspevok je možné podať už od januára 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať počas roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, keď k zvýšeniu úrokovej sadzby prišlo.

Ak existuje viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, tak nárok vzniká len jednej z nich. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere.

„Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravení operatívne odpovedať našim klientom na ich otázky k príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Na úradoch sme vyčlenili telefónne linky, kde im zamestnanci ochotne vysvetlia všetky podrobnosti. Rovnako sme zriadili aj špeciálnu e-mailovú adresu, a to uverovapomoc@upsvr.gov.sk,“ spresnil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

15 najčastejších otázok a odpovedí

1. Mám nárok na príspevok, ak mám podpísaných viacero zmlúv o úvere na bývanie?

Áno, ale nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie.

2. Ak budem mať zvýšenú splátku od marca 2024 a žiadosť o príspevok podám až v júli 2024, odkedy budem mať nárok na poskytnutie príspevku?

Nárok na príspevok vzniká najskôr za kalendárny mesiac, v ktorom sa tento nárok uplatnil, pričom nárok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti. Vzhľadom na uvedené, ak si podáte žiadosť o poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru (teda uplatníte si nárok) až v mesiaci júl 2024, nárok na príspevok vám vznikne najskôr od mesiaca júl 2024.

3. Pri posudzovaní nároku na príspevok na zvýšenú splátku úveru sa bude započítavať do príjmu aj príjem vojakov a policajtov?

Podľa § 5 zákona o dani z príjmov sú príjmami zo závislej činnosti príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestna­neckého pomeru, teda za príjem zo závislej činnosti sa pokladá aj príjem policajtov a vojakov v služobnom pomere, ktorý sa bude započítavať do príjmu pri posúdení nároku na príspevok na zvýšenú splátku.

žena v banke s klientmi Čítajte viac Je výhodnejšia hypotéka alebo podnájom? Pozrite sa, v akých prípadoch sa oplatí s úverom radšej počkať

4. V byte, na ktorý mi bol poskytnutý úver na bývanie, žijem s partnerom, s ktorým nie sme manželia, ale dlhodobo spolu žijeme. Spĺňam podmienku poskytnutia príspevku, že nehnuteľnosť slúži k trvalému bývaniu a osobnému užívaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami?

Kto je blízkou osobou, to upravuje § 116 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého je blízkou osobou príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. To znamená, že v prípade vášho partnera ide o obdobný pomer ako rodinný a je možné ho považovať za blízku osobu.

5. V byte, na ktorý mi bol poskytnutý úver na bývanie, pri ktorom došlo k refixácii úrokovej sadzby v decembri 2023, prenajímam na základe nájomnej zmluvy jednu izbu, tento byt tiež trvalo užívam. Mám nárok na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru?

Nárok na príspevok nemáte, pretože príspevok je možné poskytnúť len v prípade, ak tuzemská nehnuteľnosť, na ktorú bol poskytnutý úver na bývanie, slúži výlučne k vlastnému trvalému bývaniu.

6. Vzal som si hypotekárny úver s priateľkou v roku 2023, mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru?

Oprávneným žiadateľom o poskytnutie príspevku je dlžník alebo spoludlžník, ktorý má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. 1. 2024 a mesačná splátka úveru sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie (napr. došlo k refixácii úrokovej sadzby úveru). Žiadosť o príspevok je možné podať až od kalendárneho mesiaca, keď k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo. Ak ste si úver zobrali v roku 2023, domnievame sa, že k refixácii (k zvýšeniu úrokovej sadzby) dôjde najskôr v roku 2024, t. j. žiadosť o príspevok si môžete podať až od kalendárneho mesiaca, keď v prípade vašej úverovej zmluvy dôjde k zvýšeniu úrokovej sadzby.

close-up-smiley-woman-holding-smartphone, pr, nepouzivat Čítajte viac Nový spôsob získavania úveru. Získať z domu môžete desiatky tisíc eur. Šetrí čas, peniaze a energiu

7. Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru, ak mám úver z prvej stavebnej sporiteľne?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru je možné poskytnúť len v prípade úverov poskytnutých bankou, zahraničnou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky. Teda v prípade, ak máte úver zo stavebnej sporiteľne, príspevok na zvýšenú splátku úveru vám nie je možné poskytnúť.

8. Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru, ak prvá navýšená splátka bola uhradená v januári 2023, refixácia sa končila v decembri 2022?

Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie zvýšila v januári 2023, je možné žiadosť o zvýšenú splátku úveru podať od mesiaca január 2024 a ak spĺňate podmienky nároku na tento príspevok. Príspevok sa vám vyplatí od podania žiadosti. Zároveň úrad práce uvádza, že s účinnosťou od 1. 1. 2024 došlo aj k úprave zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza nový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorý si daňové subjekty môžu uplatniť za rok 2023 v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní.

9. Som SZČO od roku 2023, mám nárok na príspevok?

Žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru je možné podať aj v prípade, ak poberáte príjem ako SZČO.

10. Mám úver na byt, ktorý je v rekonštrukcii a mám tam prechodný pobyt, mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru?

O príspevok na zvýšenú splátku úveru môže požiadať žiadateľ, ak jedným z účelov úveru na bývanie je nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti, výstavba, rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie. Taktiež, ak spĺňate podmienku prechodného pobytu v SR. Ak budete spĺňať aj ďalšie podmienky na poskytnutie príspevku (max. priemerná výška príjmu, riadne splátky úveru a pod.), príspevok vám bude možné poskytnúť.

11. Pred dvoma rokmi som si vzal úver (hypotéku) a zafixoval úrok na sedem rokov, čím som každý mesiac platil viac, akoby išlo o úver bez fixácie alebo s kratšou fixáciou, pričom ak chcem splatiť úver do siedmich rokov, musím splatiť aj mimoriadne splátky. Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru?

Žiadosť o príspevok je možné podať až od kalendárneho mesiaca, keď k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo. Keďže váš úver bol poskytnutý a zafixovaný pred dvoma rokmi na sedem rokov (nedá sa určiť nižšia referenčná splátka), nie je splnená podmienka zvýšenia mesačnej splátky úveru z dôvodu zmeny úrokovej sadzby.

rodina, dôchodkyňa, usmiata dôchodkyňa Čítajte viac Komu musí zamestnávateľ prispieť na bývanie až do výšky 360 eur?

12. Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru v prípade refinancovania úveru v tej istej banke?

V rámci tej istej banky (spravidla) nedochádza k refinancovaniu úveru, len k dohodnutiu si nových podmienok v rámci tej istej úverovej zmluvy (napr. formou dodatku). V prípade, ak ide naozaj o úplne novú zmluvu.

13. Mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru v prípade refinancovania úveru v inej banke?

Ak ide o čisté refinancovanie úveru (z banky do inej banky), nespĺňate podmienky na poskytnutie príspevku na zvýšenú splátku úveru. V prípade, ak jedným z účelov úveru v novej banke bude nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti, výstavba alebo rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie a dôjde k zvýšeniu splátky úveru už v tejto novej banke, je možné príspevok na zvýšenú splátku úveru poskytnúť (pozn.: neposudzujú sa navzájom splátky v dvoch rôznych bankách, posudzuje sa splátka po refixácii už v novej banke).

14. Je rozdiel, ak k refinancovaniu úveru došlo pred rokom 2022 alebo k nej dôjde v roku 2023, 2024?

Bez rozdielu, čiže mohlo dôjsť k refinancovaniu aj v roku 2022, ale pri novom úvere (úverovej zmluve) musí dôjsť aspoň k jednému navýšeniu splátky, napr. uplynutím jednej fixácie úrokovej sadzby úveru, ktorej výsledkom je navýšenie splátky úveru.

15. Pred troma rokmi som sa dohodol s bankou na mimoriadnych splátkach, mám nárok na príspevok na zvýšenú splátku úveru, keď dôjde k refixácii úrokovej sadzby môjho úveru?

Keď dôjde k refixácii úrokovej sadzby vášho úveru a zvýšeniu mesačnej splátky úveru, budete mať nárok na príspevok, avšak výška príspevku vám bude vypočítaná zo zmluvne dohodnutých splátok úveru, bez mimoriadnych splátok nad rámec zmluvne dohodnutej splátky úveru.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #úvery na bývanie #príspevok na bývanie #štátne príspevky