Meníte dodávateľa plynu či elektriny? Čo všetko treba vedieť o ich výmene +návod, ako nenaletieť a platiť viac ako doteraz

Pozrite si 18 najčastejších otázok a odpovedí o zmene dodávateľa energií.

13.02.2024 06:00
1902146830 Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. Čo je potrebné zvažovať pri zmene dodávateľa energií?

Na začiatku rozhodovania o zmene dôkladne vyhodnoťte, či je ponuka vášho dodávateľa elektriny alebo plynu v porovnaní s inými dodávateľmi pre vás skutočne najvýhodnejšia. Určite by ste mali zvážiť aj celkovú povesť a tradíciu firmy, osobné preferencie a tiež referencie od známych, ale v konečnom dôsledku sú to práve ceny, zľavy, výhody a služby, ktoré jednotlivých dodávateľov od seba v konkurencii odlišujú a ktoré musíte zvážiť.

2. Kde a ako si môžem porovnať rôzne ponuky cien elektriny a plynu pre mňa ako zákazníka?

Úrad poskytuje odberateľom možnosť nezávislého porovnania cien jednotlivých dodávateľov elektriny alebo plynu prostredníctvom takzvanej cenovej kalkulačky, ktorú odberatelia nájdu na webovom sídle úradu. USRO odporúča sa tiež osobne alebo telefonicky obrátiť na aspoň troch rôznych dodávateľov vo vašom regióne so žiadosťou, aby vám zaslali konkrétne cenové ponuky, ktoré porovnáte.

3. Ako sa dá pri zmene dodávateľa elektriny či plynu ušetriť?

Dajte si čas na rozhodnutie a buďte opatrní. V prvom rade je potrebné pozorne si prečítať zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu. Práve pri zľavách a výhodách môže odberateľ v konečnom dôsledku zaplatiť najviac. Niektorí dodávatelia dávajú do základných cenníkov nižšie ceny a nepotrebujú ponúkať dodatočné zľavy.

Najdôležitejšie je sledovať rozdiel medzi dĺžkou viazanosti a dĺžkou plnenia benefitu. Zľava na 12 mesiacov pri 24-mesačnej viazanosti vám môže ďalší rok ceny predražiť. Percento zľavy nie je z celej faktúry, ale len z ceny komoditnej zložky koncovej ceny elektriny alebo plynu. Taktiež ponuky na výhodné služby, ktoré vo väčšine prípadov spotrebiteľ nevyužije, sú spoplatnené.

dôchodci, peniaze, seniori, dôchodok, hotovosť Čítajte viac Lacnejší plyn alebo elektrina? Pozrite sa, čo treba spraviť, aby ste platili čo najmenej

4. Ako postupovať, ak chcem zmeniť dodávateľa elektriny a plynu?

V prvom rade je dôležité overiť si, s akou spoločnosťou uzatváram zmluvu. V každej uzatvorenej zmluve je v úvodných ustanoveniach uvedená konkrétna spoločnosť, ktorá sa stane novým dodávateľom energií.

V prípade, že je v zmluve uvedený iný názov spoločnosti než je tá, za ktorú sa obchodný zástupca vydáva, ide jednoznačne o zavádzanie.

Spoločnosť, s ktorou sa uzatvára zmluva, bude novým dodávateľom, tejto spoločnosti sa budú uhrádzať zálohové platby a táto spoločnosť bude odberateľovi doručovať vyúčtovacie faktúry.

Je dôležité vedieť, že po uzatvorení zmluvy má odberateľ zákonnú 14-dňovú lehotu na odstúpenie od zmluvy odo dňa uzatvorenia bez sankcie a bez udania dôvodu. Počas tejto lehoty si môže odberateľ zistiť dodatočné informácie o danej spoločnosti, dôkladne si preštudovať zmluvu a uistiť sa, že chce v tomto zmluvnom vzťahu zotrvať. Zároveň si treba pozorne prečítať i podmienky a všetky náležitosti odstúpenia od zmluvy.

5. Koľko zaplatím za zmenu dodávateľa elektriny, respektíve plynu?

Zmena dodávateľa elektriny a plynu je bezplatná. Má na ňu právo každý odberateľ. Podmienkou zmeny je ukončenie zmluvy s doterajším dodávateľom v súlade s podmienkami výpovednej lehoty pôvodného dodávateľa. Podrobnosti zmeny dodávateľa elektriny/plynu sú uvedené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa di. stribučnej siete, obchodných podmienkach dodávateľa elektriny alebo plynu a taktiež na webovom sídle úradu.

6. Keď zmením dodávateľa, tak sa mi nainštaluje nový elektromer alebo plynomer (meradlo)?

Nie. Všetky elektrické vedenia (plynovody) pred meradlom vrátane meradla sú majetkom distribútora, čo znamená, že keď zmeníte dodávateľa, tak elektrina (plyn) vám budú distribuované po rovnakých elektrických vedeniach (plynovode) ako doteraz a meradlo nebude nikto meniť. Jediná zmena, ktorú si všimnete, je to, že vám bude chodiť faktúra od nového dodávateľa.

7. Keď zmením dodávateľa, tak mi začne chodiť faktúra od nového dodávateľa a bude mi chodiť aj faktúra od distribútora? Budem dostávať dve faktúry?

Ak zmeníte dodávateľa, tak budete dostávať iba jednu faktúru a to od nového dodávateľa, v ktorej vám bude tak ako doteraz súčasne fakturovaná cena za dodávku elektriny alebo plynu a ceny viažuce sa k sieťovým poplatkom (ceny za využitie elektroenerge­tických sústav alebo plynárenských sietí).

8. Keď zmením dodávateľa, musím zmeniť spôsob platby a aj výšku záloh?

Nový dodávateľ spravidla preberá od súčasného dodávateľa aj cyklus fakturácie. Cyklus fakturácie sa nedá zmeniť, závisí od prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto pripojené. Výška záloh a spôsob platby je určená v príslušnej legislatíve a taktiež je vecou dohody medzi vami a novým dodávateľom.

pohár, voda, tekutiny, pitný režim Čítajte viac Používate vodu zo studne? Ak ju nedávate kontrolovať, hrozia vážne zdravotné problémy, nepomože ani to, že ju prevárate

9. Ako často môžem meniť dodávateľa?

Podľa platnej legislatívy môže byť zmena dodávateľa realizovaná k prvému dňu v mesiaci. Odporúčame zmeniť dodávateľa vždy vtedy, keď sa vám to oplatí. V tejto súvislosti je potrebné rozlišovať zmluvy na dobu neurčitú, alebo zmluvy uzatvorené na dobu určitú.

V druhom prípade je potrebné odsledovať, na akú dobu bola zmluva uzatvorená, aby sa predišlo sankciám za predčasné vypovedanie zmluvy zo strany odberateľa.

10. Môžem si aj pri dodávke pitnej vody alebo odvádzaní odpadovej vody vybrať dodávateľa, resp. toho, kto bude odpadovú vodu odvádzať a čistiť? A kto má zaplatiť a namontovať meradlo?

Určite nie. Nehnuteľnosť môže byť pripojená len na verejný vodovod, alebo verejnú kanalizáciu, ktorá je v danej lokalite vybudovaná. Zmluvu o dodávke pitnej vody, respektíve o odvádzaní odpadových vôd je možné uzavrieť len s vlastníkom alebo prevádzkovateľom daného verejného vodovodu, alebo danej verejnej kanalizácie.

Tento vlastník alebo prevádzkovateľ musí pritom na vlastné náklady na prípojku k nehnuteľnosti namontovať svoje meradlo, na základe ktorého bude potom fakturovať platby – vodné a stočné.

11. Čo sú to štandardy kvality a načo mám ako spotrebiteľ právo?

Štandardy kvality sú ukazovatele, ktoré určujú kvalitu tovaru a s ním súvisiacich regulovaných činností, ako sú napr. dodávka, prenos a distribúcia elektriny.

V praxi to znamená, že tovar, za ktorý zákazník zaplatí, musí mať vždy optimálnu kvalitu. Štandardy kvality dodávky elektriny, plynu, vody, či tepla pritom presne ustanovujú prijaté vyhlášky. Odberateľ energií má právo na dodávku energie v požadovanom čase, množstve a kvalite. Ak sa tak nestane, dodávateľ, respektíve ten kto občanovi spôsobil diskomfort, mu musí automaticky vyplatiť kompenzáciu a to vo výške určenej vyhláškou, pričom – a to je veľmi dôležité – dôkazové bremeno je na strane dodávateľa, respektíve distribútora.

12. Mám pochybnosti o správnom meraní určeného meradla. Čo mám robiť?

Ak máte pochybnosti o správnosti merania údajov o dodávke elektriny/plynu určeným meradlom, alebo ak zistíte chybu na určenom meradle, máte právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy/siete o preskúšanie meradla.

Úhradu nákladov na preskúšanie určeného meradla hradí prevádzkovateľ distribučnej sústavy/siete len v prípade, ak sa potvrdí chyba na určenom meradle. V opačnom prípade náklady na preskúšanie hradí ten, kto o preskúšanie požiadal. Kontrolu dodržiavania postupu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Doklady, klientske centrum, Okresný úrad Trnava Čítajte viac Od apríla 2024 sa zvyšujú správne poplatky, zdražejú aj doklady + pozrite si prehľad v tabuľke

13. Dodávateľ tepla nám fakturoval vyššiu cenu tepla, ako mal určenú. Je to vôbec možné?

Regulovaný subjekt jednoznačne z hľadiska legislatívy nesmie prekročiť pri fakturácii jednotlivé zložky ceny tepla. Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste a fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za objednané množstvo tepla. Iný spôsob fakturácie nie je možný. V prípade oprávnených pochybností môžete podať reklamáciu u dodávateľa tepla, prípadne podnet na úrad.

14. S dodávateľom tepla máme dohodnuté prerozdelenie fixných nákladov po skončení roka na základe skutočnej spotreby tepla. Môžeme mať po tomto prerozdelení vyššiu cenu ako určenú rozhodnutím úradu?

Vyhláška úradu určuje možnosť dohody na prerozdelení fixných nákladov podľa skutočnej spotreby tepla po skončení roka. Ak sa táto možnosť v praxi uplatní, nie je možné cenu tepla určenú rozhodnutím porovnávať s hypotetickou cenou vypočítanou spätne zo skutočnej spotreby tepla.

Ak odberatelia odoberú v priebehu roka menej tepla, než vstupovalo do výpočtu fixnej zložky ceny, je logické, že spätne vypočítaná cena fixnej zložky z nižšej spotreby tepla bude vyššia.

15. Môže ÚRSO vykonať kontrolu vyúčtovania v spoločenstve vlastníkov bytov, prípadne zaujať stanovisko k správnosti postupu pri hospodárení správcovskej spoločnosti?

V kompetencii úradu nie je vykonávať kontrolu finančných prostriedkov, resp. hospodárenia spoločenstiev vlastníkov bytov. Spravovanie a kontrola finančných prostriedkov je vo výlučnej kompetencii spoločenstva, resp. vlastníkov bytov.

16. Keď správca nedodržal spôsob rozpočítania úhrad za služby spojené s užívaním bytu (teplo, voda, elektrina), ktorý bol s ním dohodnutý, kto je oprávnený to prešetriť?

Ak váš správca nedodržal spôsob rozpočítania, ktorý ste si s ním dohodli v zmluve o výkone správy, môžete sa v zmysle zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov obrátiť na príslušný krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie s kópiou predmetného vyúčtovania.

SR Doprava Doležal ZSSK Podpis Zmluva Súpravy Nové BAX Čítajte viac Slovákov čakajú veľké obmedzenia v železničnej doprave. Koho sa dotknú najviac?

17. Prečo sa dodávky plynu pri fakturácii počítajú v kilowatthodinách a nie v kubických metroch?

Hlavným dôvodom účtovania plynu koncovým odberateľom v kWh je objektívnejšie posúdenie spotreby plynu. Keďže zemný plyn sa zväčša využíva na energetické účely, meranie alebo určovanie množstva plynu v energetických jednotkách (v kWh) je účelnejšie, porovnateľnejšie a presnejšie vo vzťahu voči koncovým odberateľom, pričom odberateľ platí za skutočne dodané množstvo energie v plyne.

Na liberalizovanom trhu môže zemný plyn pochádzať z rôznych zdrojov, a tak sa môže odlišovať i jeho kvalita. Zjednodušene povedané – nie je kubík ako kubík. Podstatné pre spotrebiteľa je koľko energie z neho získa. Orientačný prepočet jedného kubíka plynu je 10,60 kilowat­thodiny.

18. Čo si treba vybudovať pri pripojení rodinného domu na plynovú sieť?

Žiadateľ o pripojenie zabezpečí projektovú dokumentáciu na plynovú prípojku vrátane umiestnenia hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a merania a vybudovanie prípojky vrátane osadenia hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a skrinky pre meranie a reguláciu v zmysle technických podmienok pripojenia.

Prevádzkovateľ distribučnej siete po splnení všetkých technických a obchodných podmienok uvedených v zmluve o pripojení k distribučnej sieti zabezpečí montáž meradla. Žiadateľ o pripojenie si vyberie projektanta alebo konkrétnu dodávateľskú firmu, ktorá mu vypracuje projektovú dokumentáciu na odberné plynové zariadenie, to znamená vnútorné rozvody plynu od hlavného uzáveru plynu až po jednotlivé plynové spotrebiče. Podľa projektovej dokumentácie si žiadateľ o pripojenie vybuduje odberné plynové zariadenie. Samotné pripojenie uskutoční prevádzkovateľ distribučnej siete až po vykonaní revízie odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie, ktorá obsahuje odbornú prehliadku a tlakovú skúšku.

(ÚRSO)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #plyn #elektrina #dodávatelia energií #zmena dodávateľa energií