Kto dostane po rozvode deti? A aká bude výška výživného?

Pri žiadosti o rozvod by mali manželia uviesť, ako si predstavujú starostlivosť o deti po rozvode. Môžu sa dohodnúť na spoločnej starostlivosti alebo inom usporiadaní, ktoré bude zohľadňovať najlepšie záujmy detí. Súd následne posúdi ich dohodu a rozhodne o starostlivosti, ak sa manželia nedokážu dohodnúť.

03.10.2023 06:00
rodicovska hadka, dieťa Foto:
Dôležitou otázkou pri rozvodoch je výživné na deti.
debata (1)

Pri rozvode vo väčšine prípadov súdy preferujú spoločnú starostlivosť, kde majú obaja rodičia rovnaký čas so svojimi deťmi.

V prípade rozvodu rodičov maloletého dieťaťa je súčasťou rozhodnutia o rozvode manželstva aj úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode.

Znamená to, že súd v rozhodnutí o rozvode manželstva určí, ktorému rodičovi na čas po rozvode bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.

banka, banky, peniaze, poradenstvo, financie Čítajte viac Trápia vás konflikty v rodine, nezvládate rozvod či máte výchovné problémy? Pomôžu rodinné poradne

Druhému rodičovi, ktorý nebude mať dieťa zverené do osobnej starostlivosti, súd určí vyživovaciu povinnosť alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Prípadne zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, ak majú o osobnú starostlivosť obidvaja rodičia záujem, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

Dôležitou otázkou pri rozvodoch je výživné na deti. Jeho výška sa určuje na základe príjmu a majetkových pomerov oboch rodičov. Na Slovensku sa výživné stanovuje vo forme peňažnej sumy, ktorou jeden z rodičov prispieva na účet druhého rodiča na účely výživy detí. Výška výživného sa môže meniť v závislosti od zmien v príjmoch rodičov alebo potrebách detí.

tormová koláž Čítajte aj Rozvodová štatistika: Tormová verzus Žilková? Takto sa na nej obe zabavili

Súd sa vždy snaží rozhodnúť v súlade s najlepšími záujmami detí. Prihliada na vek a názor detí, ale nie je to jediný faktor, ktorým sa riadi. Ak deti majú jasné preferencie ohľadom toho, s kým chcú zostať, súd tieto názory zvažuje, ale nemusí ich vždy dodržať, ak nie sú v súlade s ich záujmami.

Jednou z možností je napríklad striedavá starostlivosť. Tá je dnes populárnym riešením, ktoré umožňuje deťom stráviť čas s oboma rodičmi. Súd môže striedavú starostlivosť povoliť, ak sú splnené vhodné podmienky a ak to slúži záujmom detí.

Výživné môže byť stanovené aj v prípade striedavej starostlivosti. Jeho výška závisí od príjmu a potrieb detí, a môže byť rozdelené medzi oboch rodičov podľa ich finančných možností.

Postavičky na súde Čítajte aj Delenie majetku pri rozvode? Nárok na polovicu nie je automatický

V prípade, že jeden z rodičov neplní svoje povinnosti ohľadom výživného, môže druhý rodič požiadať súd o vymáhanie výživného. Súd môže uvaliť sankcie na neplatiaceho rodiča, vrátane zabavenia majetku alebo platu.

Rozvod a starostlivosť o deti sú náročnými témami, ktoré vyžadujú citlivý prístup. Je dôležité, aby rodičia mysleli na najlepšie záujmy svojich detí a snažili sa nájsť riešenia, ktoré budú pre deti najlepšie.

Matka s dieťatom Čítajte aj Rodičovský príspevok nedá štát každému, rodičia detí narodených v určité mesiace nemajú nárok

Práva a povinnosti rodičov voči dieťaťu

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností je v kompetencii súdu, ktorý na návrh jedného z rodičov alebo osoby, ktorá zabezpečuje starostlivosť o dieťa, upraví rodičovské práva a povinnosti.

Súčasťou úpravy rodičovských práv a povinností je zverenie dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo osobnej starostlivosti jednému z rodičov a určenie rozsahu vyživovacej povinnosti, prípadne úpravy styku rodiča s dieťaťom.

Pred samotným rozhodnutím súdu sa rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu kedykoľvek dohodnúť na úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Rodičovskú dohodu musí schváliť súd. Takáto rodičovská dohoda musí byť v záujme maloletého dieťaťa.

Keďže rodičia maloletého dieťaťa nemôžu zastupovať svoje maloleté dieťa v súdnych konaniach, v ktorom sú účastníkmi rodičia aj deti, súd po preskúmaní podmienok konania ustanoví maloletému dieťaťu kolízneho opatrovníka.

Kto je kolízny opatrovník?

Ako informuje úrad práce, kolízneho opatrovníka ustanoví súd v prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho dôvodu maloleté dieťa v konaní alebo pri určitom právnom úkone zastupovať.

Môže sa napríklad aj stať, že nastane rozpor záujmov medzi rodičmi a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom.

dieťa, matka, škola, nový školský rok Čítajte aj S povinnosťami prichádza záťaž. Ako na ňu dieťa pripraviť?

Funkcia kolízneho opatrovníka spočíva v ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa v konaní pred súdom vo veci samej týkajúcej sa starostlivosti súdu o maloletých alebo v schválení právneho úkonu za maloletého.

Konať v záujme dieťaťa kolíznym opatrovníkom znamená, mať na zreteli potreby dieťaťa, rešpektujúc jeho individualitu a jedinečnosť, zohľadňujúc, v akej životnej situácii sa nachádza, v akých podmienkach žije.

Funkcia kolízneho opatrovníka spočíva v ochrane... Foto: SHUTTERSTOCK
chlapec u psychologa Funkcia kolízneho opatrovníka spočíva v ochrane práv a právom chránených záujmov dieťaťa.

Čo vlastne kolízny opatrovník robí?

Kolízny opatrovník, aj keď nie je účastníkom konania, v konaní pred súdom má postavenie účastníka konania.

Postavenie účastníka konania ho oprávňuje k tomu, že v priebehu konania sa kolízny opatrovník zúčastňuje na pojednávaniach a má právo vyjadrovať sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré vyšli v konaní najavo.

Navrhuje vykonať procesné dôkazy, prípadne navrhuje ďalšie dokazovanie a takisto navrhuje súdu, ako má vo veci rozhodnúť s prihliadnutím na záujem dieťaťa a názor dieťaťa k prejednávanej veci, ktorý súdu prezentuje.

rodičia, dieťa, rodina, matka, otec, bábätko Čítajte aj Môže matka poberať materské a otec otcovské súčasne na to isté dieťa? Aká je odpoveď?

Všetky dôkazy a skutočnosti musia byť súdu predložené najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým súd ukončí dokazovanie za skončené a v konaniach, v ktorých súd nenariaďuje pojednávanie, najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej.

O tomto účastníkov konania a kolízneho opatrovníka poučí súd.

Z procesného postavenia kolízneho opatrovníka vyplýva povinnosť kolízneho opatrovníka vždy uplatňovať procesné práva dieťaťa v konaní pred súdom. Prednesené návrhy a vyjadrenia kolízneho opatrovníka musia vychádzať z objektívneho zisťovania pomerov dieťaťa a musia byť riadne zdôvodnené.

Všetky zistené skutočnosti z prešetrenia pomerov písomne oznámil súdu, ako aj nové skutočnosti, ktoré počas konania napríklad na pojednávaní vyšli najavo, predniesol ústne do zápisnice, a to priamo na pojednávaní.

žena, financie, peniaze, daňové priznanie Čítajte aj Aké daňové zvýhodnenia si môžete uplatniť? Kto má nárok na daňový bonus na deti?

Počas pojednávania mu môžu klásť ostatní účastníci konania, ako aj súd rôzne otázky, na ktoré musí vedieť pohotovo reagovať. Kolízny opatrovník má právo žiadať, aby súd protokoloval tie výroky týkajúce sa ochrany práv a právom chránených záujmov maloletých detí, ktoré on považuje za dôležité, ak tak súd počas pojednávania neurobil.

Vyjadrenia kolízneho opatrovníka na pojednávaní ústne do zápisnice, ako aj písomná správa doručená súdu sú z procesného hľadiska také dôležité dôkazy, ktoré významnou mierou prispievajú k objektívnemu posúdeniu veci, najmä ako má súd v záujme dieťaťa o úprave výchovných pomerov dieťaťa rozhodnúť.

Ak sa rodičia dohodnú o úprave styku, takáto dohoda sa stane súčasťou rozhodnutia o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, respektíve rozhodnutia o rozvode a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Ak sa rodičia o úprave styku na čas po rozvode manželstva nedohodnú, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode manželstva a úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode.

Ak rodičia maloletého dieťaťa sú manželia

Súd v rozhodnutí o rozvode manželstva určí, ktorému rodičovi na čas po rozvode bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.

Druhému rodičovi, ktorý nebude mať dieťa zverené do osobnej starostlivosti, súd určí vyživovaciu povinnosť alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Prípadne zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, ak majú o osobnú starostlivosť obidvaja rodičia záujem, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa.

Ak rodičia maloletého dieťaťa nie sú manželia

Súd v rozhodnutí o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu určí, ktorému rodičovi bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok.

Druhému rodičovi, ktorý nebude mať dieťa zverené do osobnej starostlivosti, súd určí vyživovaciu povinnosť alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Prípadne zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť obidvaja rodičia záujem.

Zdroj: ÚPSVaR

Úradníčka Čítajte aj Priznali vám rodičovský príspevok? Možno ale tým strácate nárok na iné dávky a príspevky od štátu

Starostlivosť o deti pri rozvode

Rozvod sa detí veľmi dotýka. Prechádzajú dôležitou životnou zmenou a potrebujú oboch rodičov, ale aj blízkych príbuzných na to, aby lepšie porozumeli tomu, čo sa v ich živote mení a čo ostáva rovnaké.

V prípade, že si rodičia všimli, že sa ich dieťa s tým, čo sa u nich doma v období rozvodu alebo rozchodu deje, trápi, poradenský psychológ RPPS môže byť odborníkom, ktorý deťom pomáha vyznať sa v ich svete emócií, rôznych myšlienok a trápení, môže im pomôcť postupne sa vyrovnávať a psychicky sa adaptovať na zmeny, ktoré v ich životoch nastávajú.

Psychológ pomáha dieťaťu lepšie porozumieť a prijať nové fakty v rodine, pomáha s emóciami a so stratégiami zvládania každodenných problémov a pomáha deťom prijať a zvládať aj nepríjemné témy, ktoré má dieťa s rozvodom spojené.

Po rozvode síce prestávate byť manželmi, ale zostávate rodičmi.

Komu pomôže psychológ RPPS?

 • vedia dohodnúť, ako spoločne vychovávať deti po rozchode/rozvode v bezpečí a istote,
 • vedia spolu komunikovať, riešiť nedorozumenia či konflikty a uzavrieť rodičovskú dohodu, ktorá pomôže ostať dobrými rodičmi pre deti,
 • dokážu akceptovať a byť si blízki, pokiaľ sa v akejkoľvek forme podieľajú na výchove a starostlivosti o deti.

Rodič nerešpektuje rozhodnutie súdu vo veci úpravy styku s dieťaťom

Ak nastane situácia, keď sa jeden rodič rozhodne nerešpektovať rozhodnutie súdu, druhý rodič sa môže obrátiť znova na súd a podať návrh na výkon rozhodnutia na miestne príslušný súd prvého stupňa.

Výkon súdneho rozhodnutia o výchove maloletých detí vrátane úpravy styku upravuje Občiansky súdny poriadok. Nariadiť výkon súdneho rozhodnutia môže len súd.

Pred samotným nariadením výkonu rozhodnutia súd vyzve rodiča, ktorý nerešpektuje súdne rozhodnutie, aby sa tomuto rozhodnutiu podrobil, a upozorní ho na následky nepodrobenia sa rozhodnutiu.

Pokiaľ táto výzva súdu zostane bezvýsledná, môže súd tomuto rodičovi uložiť pokutu vo výške 200 eur, a to aj opakovane. Súd ďalej v prípade, že výzva zostane bezvýsledná, môže vyzvať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zastavenie výplaty rodičovského príspevku alebo prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.

Pokiaľ povinný rodič začne plniť súdne rozhodnutie, súd vyzve príslušný úrad, aby obnovil výplatu príspevkov.

Súd môže nariadiť nútený výkon rozhodnutia, a to tak, že v súčinnosti s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečí odňatie dieťaťa tomu, u koho podľa rozhodnutia nemá byť. Odňatie dieťaťa zabezpečuje sudca.

Sudca je však oprávnený poveriť zabezpečením odňatia dieťaťa vyššieho súdneho úradníka alebo súdneho tajomníka.

Úradníčka Čítajte aj Priznali vám rodičovský príspevok? Možno ale tým strácate nárok na iné dávky a príspevky od štátu

Trovy spojené s výkonom rozhodnutia znáša rodič, ktorý nerešpektuje rozhodnutie súdu vo veci úpravy styku rodiča s dieťaťom.

Ak jeden z rodičov nebude aj naďalej rešpektovať rozhodnutie súdu vo veci úpravy styku rodiča s dieťaťom, bude opakovane a zámerne mariť styk rodiča s dieťaťom, môže druhý rodič podať na políciu trestné oznámenie vo veci marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Ak jeden z rodičov opakovane bezdôvodne a zámerne neumožňuje druhému rodičovi styk s dieťaťom, súd môže zmeniť aj bez návrhu rozhodnutie o zverení dieťaťa a dieťa môže zveriť do starostlivosti druhému rodičovi.

Sociálne poradenstvo

Ak sa rodičia dieťaťa rozvádzajú alebo rozchádzajú, je potrebné dieťaťu a jeho rodičom poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo.

Súčasťou sociálneho poradenstva poskytovaného dieťaťu musí byť spôsobom primeraným veku a rozumovým schopnostiam dieťaťa najmä vysvetlenie významu a úlohy kolízneho opatrovníka v súdnom konaní, v prípade, že je sociálne poradenstvo poskytované pri výkone funkcie kolízneho opatrovníka.

Rovnako je v rámci sociálneho poradenstva dôležité informovať rodičov o práve dieťaťa slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú, s ohľadom na vek a rozumovú vyspelosť dieťaťa.

Zdroj: ÚPSVaR

rodičia, dieťa, rodina, matka, otec, bábätko Čítajte viac Môže matka poberať materské a otec otcovské súčasne na to isté dieťa? Aká je odpoveď?

Rodičia musia pochopiť:

 • Aj napriek rozpadu vzťahu zostávajú rodičmi a rodičovské vzťahy k dieťaťu treba zachovať,
 • rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia.
 • Je predovšetkým rodičovskou zodpovednosťou napĺňať potreby dieťaťa aj po rozvode manželstva alebo rozchode rodičov.
 • Obnovenie komunikácie medzi rodičmi navzájom je nutné pre primeraný výkon rodičovskej roly, ktorá sa rozchodom (rozvodom) neskončila.
 • Dieťa má právo na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov aj v prípade, ak prestanú spolu žiť.
 • Obaja rodičia majú povinnosť podieľať sa na výchove a starostlivosti o dieťa aj v prípade, že s ním nežijú v jednej domácnosti.
 • Dieťa má právo na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi.
 • Z hľadiska uspokojovania potrieb dieťaťa je osobitne významná bezpodmienečná starostlivosť a výchova dieťaťa obidvoma rodičmi.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #rozvod #starostlivosť o dieťa #striedavá starostlivosť