Sporíte v II. pilieri a chystáte sa do penzie? Ako sa budú budúci rok vyplácať dôchodky z tohto piliera?

Po skončení sporiacej fázy v druhom pilieri sa zo starobného dôchodkového sporenia vyplácajú dôchodky v rôznych formách alebo výnos z investovania. Pozor, výplaty dôchodkov sa v roku 2023 riadia doterajšími pravidlami. V roku 2024 sa zmeny budú týkať programového výberu.

24.10.2023 06:00
peniaze, business Foto:
Výplaty dôchodkov sa v rokoch 2023 - 2024 riadia doterajšími pravidlami.
debata

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení zaviedla viaceré zásadné zmeny v sporiacej aj vo výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia, teda II. piliera, so zámerom zvýšiť jeho efektivitu a prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe.

Medzi kľúčové zmeny patrí:

Nová štruktúra odplát, ktorá nabrala účinnosť od 1. januára 2023. Novela II. piliera prináša sporiteľom zníženie poplatkov. Zrušila sa odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu a odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fon­de.

Mierne sa zvýšila maximálna hodnota odplaty za správu dôchodkového fondu z 0,3 % priemernej ročnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde na 0,45 % v roku 2023, 0,425 % v roku 2024 a pre rok 2025 to bude 0,4 %.

žena, dôchodkyňa, seniorka, mladá žena, matka s dcérou Čítajte viac Po smrti manžela sa vypláca dôchodok, nie však vždy. Kto nemá nárok? A treba oň žiadať?

Táto zmena by mala generovať vyššiu očakávanú hodnotu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a mala by mať pozitívny efekt na výšku jeho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Individuálna garancia od 1. januára 2023

Zaviedla sa adresnejšia forma garancie, ktorá sa vzťahuje na všetky povinné príspevky a penále, ktoré boli sporiteľovi počas jeho účasti v II. pilieri pripísané na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, a všetky sumy, ktoré boli z akéhokoľvek dôvodu pripísané na tento účet.

Ak suma vyplatených dôchodkov formou programového výberu a suma jednorazového poistného prevedeného do životnej poisťovne bude nižšia ako výška individuálnej garancie sporiteľa, DSS doplatí rozdiel z vlastného majetku.

Automatický vstup do II. piliera od 1. mája 2023

Pre fyzické osoby mladšie ako 40 rokov, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023, napríklad začnú pracovať, sa zavádza automatická účasť v II. pilieri.

dôchodcovia, dôchodky, notebook, laptop, počítač, usmiati dôchodci Čítajte viac Pravidlá vyplácania dôchodkov sa zmenili. Týka sa to aj vás? Čo treba splniť, aby ste ho dostali?

Takáto fyzická osoba môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do 180 dní odo dňa vzniku tejto účasti. Ak tak neurobí, DSS jej určí Sociálna poisťovňa. Veková hranica pre automatický vstup sa bude postupne zvyšovať, rovnako ako sa bude zvyšovať dôchodkový vek.

Každý sporiteľ, ktorému vznikla automatická účasť v II. pilieri, bude mať možnosť vyviazať sa a do dvoch rokov od vzniku tejto účasti z II. piliera vystúpiť.

Fyzické osoby, ktoré sú alebo boli dôchodkovo poistené pred 1. májom 2023, budú môcť dobrovoľne vstúpiť do II. piliera a uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ľubovoľnou DSS do dovŕšenia 40 rokov veku. Na tieto osoby sa automatický vstup nebude vzťahovať.

Zavedenie predvolenej investičnej stratégie od 1. mája 2023

V záujme maximálneho zefektívnenia II. piliera sa zavádza takzvaná predvolená investičná stratégia, v rámci ktorej bude majetok sporiteľa investovaný sčasti v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a sčasti v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

V prvej časti sporenia bude majetok sporiteľa alokovaný výlučne do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý je síce rizikovejší, ale má potenciál priniesť sporiteľovi v dlhodobom horizonte vyšší očakávaný výnos.

pomoc, dôchodca Čítajte viac Poberanie dôchodku má prísne pravidlá, hovoria jasne, toto robiť nemôžete, lebo oň prídete. Akú úlohu zohráva suma 200 eur?

V určenom veku (50 rokov) sa začne časť majetku (4 % každý rok) postupne presúvať do menej rizikového dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Napríklad sporiteľ vo veku 50 rokov má 4 % svojho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 96 % v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde. Vo veku 51 rokov už bude tento pomer 8 % : 92 %.

Každý nový sporiteľ, na ktorého sa vzťahuje automatická účasť v II. pilieri, sa automaticky stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.

Rovnako to platí aj pre existujúcich sporiteľov do veku 54 rokov, ktorí boli v roku 2013 hromadne presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022j zostali sporiteľmi výlučne v tomto dôchodkovom fonde.

Všetci ostatní sporitelia majú možnosť byť sporiteľmi v predvolenej investičnej stratégii na základe svojho rozhodnutia. Predvolená investičná stratégia nie je povinná.

Sporitelia, ktorí si nechcú sporiť v predvolenej investičnej stratégii, majú možnosť sporiť si ľubovoľne, a to aj vo viacerých dôchodkových fondoch, ktoré spravuje DSS, ak sa na tom s DSS dohodnú, bez povinnosti sporenia v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Seniori Čítajte viac O koľko peňazí prídete, ak pôjdete do predčasného dôchodku?

Od veku 50 rokov však musí byť zachovaný minimálny pomer majetku sporiteľa v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, ktorý sa vyviazal z predvolenej investičnej stratégie, rovnako, ako je to pri sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii.

Tento pomer si môže sporiteľ, ktorý si nesporí v predvolenej investičnej stratégii, znížiť na polovicu.

Zaslanie informácií k presunu majetku z dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a o možnosti stať sa sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii

Do konca februára 2023 dostal každý existujúci sporiteľ informáciu od svojej DSS o možnosti sporiť si v predvolenej investičnej stratégii, ako aj informáciu o spôsobe a harmonograme presunu majetku.

Ak sa sporiteľ rozhodne pre predvolenú investičnú stratégiu, musel o to požiadať svoju DSS do 31. mája 2023. DSS zosúladili majetok sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou postupne v júli 2023, to znamená, že presunuli majetok sporiteľov medzi jednotlivými dôchodkovými fondmi.

dôchodci, seniori, dôchodcovia, manželia Čítajte viac Do penzie pred šesťdesiatkou? Áno dá sa to, ale musíte splniť tieto podmienky

Iný postup bude v prípade sporiteľov, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 si stále sporili iba v tomto dôchodkovom fonde.

Sporiteľom do 54 rokov (rok narodenia 1969 a neskôr), ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 si stále sporili iba v tomto dôchodkovom fonde, bude navrhnutý postupný presun ich majetku alebo jeho časti do indexového negarantovaného dôchodkového fondu a zároveň budú informovaní o harmonograme presunu ich úspor.

Sporiteľom starším ako 54 rokov (rok narodenia 1968 a skôr), ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu a do 31. decembra 2022 si stále sporili iba v tomto dôchodkovom fonde, bude navrhnuté pripisovanie ich nových povinných príspevkov do indexového negarantovaného dôchodkového fondu, ich existujúci majetok zostane naďalej v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde.

Zmeny v dôchodkoch od 1. januára 2025

Nová výplatná fáza má zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé vyplácanie úspor. Dôchodok z II. piliera bude sporiteľ poberať z polovice nasporenej sumy najskôr formou programového výberu a následne po jej dočerpaní bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok.

Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, keď sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám.

senior, dôchodca Čítajte viac Od januára budú penzie vyššie, niektorých dôchodkov sa ale valorizácia netýka. Kto nedostane pridané?

Jedinou podmienkou bude dostatočné doživotné zabezpečenie sporiteľa, a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod. bude vyšší ako tzv. referenčná suma, čo je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku.

Výplatná fáza sa mení s účinnosťou od 1. januára 2025. Ak sporiteľ požiada o dôchodok z II. piliera do 31. decembra 2024 a následne na základe záväznej ponuky dôchodkov z ponukového listu uzatvorí dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom (dôchodok vypláca DSS) alebo zmluvu o poistení dôchodku (dôchodok vypláca životná poisťovňa), budú sa na neho vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy platnej do 31. decembra 2024.

Ďalšie zmeny

Novela II. piliera priniesla aj ďalšie zmeny, napr. zrušenie akceptačných listov , ktoré vydávala Sociálna poisťovňa a bez ktorých nemohli sporitelia prestúpiť do inej DSS.

S účinnosťou od 1. januára 2023 môže sporiteľ prestúpiť do inej DSS najskôr po uplynutí jedného roka od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, následne po šiestich mesiacoch odo dňa posledného prestupu.

Sporiteľ, ktorý má záujem platiť si dobrovoľné príspevky.

Seniori Čítajte viac Penzie budú v roku 2024 nižšie. Kto bude mať menší dôchodok? Čo treba urobiť, aby ste neprišli o desiatky eur

Ďalej sa od 1. januára 2025 umožňuje postupovanie povinných príspevkov za pracujúcich dôchodcov a platenie dobrovoľných príspevkov aj počas vyplácania dôchodku formou programového výberu, t. j. počas celého obdobia, keď má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS, až do začiatku poberania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne.

Dedenie úspor, resp. vyplatenie zostatku nasporenej sumy oprávnenej osobe po zosnulom sporiteľovi bude možné počas celého obdobia, keď má sporiteľ osobný dôchodkový účet v DSS, až do začiatku poberania doživotného dôchodku zo životnej poisťovne, t. j. aj počas poberania programového výberu.

Garantované fondy v rámci 2. dôchodkového... Foto: SHUTTERSTOCK, Studio Romantic
rodina, sporenie Garantované fondy v rámci 2. dôchodkového piliera sú vhodné pre konzervatívnych investorov.

Dôchodkové fondy

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. Zároveň môže vytvárať aj iné dôchodkové fondy, garantované alebo negarantované so špecifickými investičnými stratégiami.

Štatút a informačný prospekt dôchodkového fondu poskytuje informácie o zameraní a cieľoch investičnej stratégie s majetkom v konkrétnom dôchodkovom fonde a je zverejnený na príslušnej webovej stránke DSS.

1. Garantované fondy (dlhopisové)

Garantované fondy v rámci 2. dôchodkového piliera sú vhodné pre konzervatívnych investorov, ktorí uprednostňujú ochranu svojho kapitálu a minimálne riziko straty investícií. Sú ideálne pre tých, ktorí sú bližšie k dôchodku a preferujú istotu pred potenciálnymi vyššími výnosmi, ale nie sú ideálne pre tých, ktorí hľadajú vyšší rast svojich investícií a sú ochotní prijať vyššie riziko.

Garantované fondy v 2. pilieri ponúkajú istotu, že ich investovaný kapitál bude zachovaný, čo je vhodné pre starších investorov alebo tých, ktorí majú krátkodobé finančné ciele.

2. Negarantované fondy (akciové, zmiešané a indexové)

Negarantované fondy v rámci 2. dôchodkového piliera sú lepšie pre tých, ktorí sú ochotní prijať vyššie riziko v nádeji na vyššie potenciálne výnosy v dlhodobom horizonte. Sú ideálne pre mladších investorov, ktorí majú dlhšie časové horizonty pred dôchodkom a ktorí chcú maximalizovať rast svojich investícií.

Negarantované fondy ponúkajú väčšiu flexibilitu a potenciál na lepšie zhodnotenie kapitálu, ale s väčším rizikom straty časti investovaných peňazí. Tí, ktorí majú vysokú toleranciu k riziku a chcú dosiahnuť vyššie výnosy, sú lepšie zameraní na negarantované fondy v 2. pilieri.

seniori, park Čítajte viac Výška dôchodkov na rok 2024 je známa. Kto dostane penziu vyššiu o 3,6 percenta a kto až o 14,5 percenta?

Druhý pilier

Druhý pilier bol na Slovensku zavedený v roku 2004. Po dvoch desiatkach rokov prešiel zásadnou reformou.

 • Vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov je dobrovoľný
 • Od 1. mája 2023 do druhého piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce. Do dvoch rokov sa sporiteľ môže rozhodnúť, či v druhom pilieri zostane. Pre občanov, ktorí k 1. máju 2023 sú už na trhu práce, ostáva účasť dobrovoľná
 • Od 1. mája 2023 sa dobrovoľný vstup do druhého piliera predlžuje až do veku 40 rokov.

Dnes sa občania môžu rozhodnúť pre jednu z piatich DSS na slovenskom trhu.

 • Allianz
 • Kooperativa DSS
 • NN Slovensko
 • Uniqa
 • VÚB Generali

Výpis z účtu

Každá dôchodková správcovská spoločnosť má zákonnú povinnosť posielať sporiteľom raz ročne výpis z osobného dôchodkového účtu.

Výpis obsahuje informáciu o pohyboch na účte, zhodnotení a aktuálnom zostatku ku dňu výpisu. Jeho súčasťou je aj prognóza dôchodku z druhého piliera vypočítaná na základe aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa a informácie o vhodnosti zvolenej investičnej stratégie.

Výpisy zasielajú DSS primárne v elektronickej podobe. Ak sporiteľ nemá určenú adresu elektronickej pošty, správca úspor zasiela výpis listinne na dohodnutú doručovaciu adresu sporiteľa.

Každý sporiteľ si môže kontrolovať výpis aj prostredníctvom bezplatného elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu cez webové rozhranie svojej DSS.

Zdroj: adss.sk

penzista, starobný dôchodok, dôchodkový vek, poistenec Čítajte viac Do dôchodku sa zrejme pôjde ťažšie, vláda navrhuje šetriace opatrenie, chce zrušiť vekovú výhodu

Prvý pilier

Účasť na povinnom zákonnom poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Podstatou prvého piliera je úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem. Poistenec, ktorý je iba v prvom pilieri a odvádza odvody, bude dostávať dôchodok výlučne zo Sociálnej poisťovne. Tento dôchodok je financovaný z odvodov ľudí, ktorí v tom čase pracujú.

Druhý pilier

Pre pracujúcich do určitého veku je vstup dobrovoľný. Pre tých, ktorí prichádzajú na trh práce od mája 2023, je vstup do druhého piliera automatický a účasť dobrovoľná. Následne po vstupe do druhého piliera je však sporenie povinné. Peniaze na osobnom dôchodkovom účte sú majetkom sporiteľa a nasporená suma je predmetom dedičského konania.

Tretí pilier

Účastníkom dobrovoľného dôchodkového sporenia sa môže stať pracujúci od osemnástich rokov. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, je vstup do tretieho piliera povinný. Úspory v treťom pilieri sú vlastníctvom účastníka. Zamestnávatelia si zaplatené príspevky môžu zahrnúť do daňových výdavkov do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca.

žena, dôchodkyňa, počítanie peňazí Čítajte viac Dostanete penziu? Vyplácanie dôchodkov je ohrozené, chýba viac ako miliarda eur

Odvody na starobné poistenie

Odvody na starobné poistenie predstavujú 18 % z vymeriavacieho základu s príslušným legislatívnym obmedzením v danom roku. Odvody pre sporiteľov sa v druhom pilieri rozdeľujú tak, že 12,5 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni, 5,5 percenta putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS.

V rokoch 2023 – 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 percenta hrubej mzdy, v rokoch 2025 – 2026 bude 5,75 percenta a od roku 2027 budú príspevky 6 percent.

Dobrovoľné príspevky do II. piliera

Okrem odvodov si môže každý sporiteľ na osobný dôchodkový účet v DSS posielať aj dobrovoľné príspevky. Túto možnosť si vie dohodnúť priamo v zmluve alebo uzatvorí dodatok k už existujúcej zmluve. Frekvenciu aj výšku dobrovoľných príspevkov si zvolí podľa vlastného uváženia.

Zmena poplatkov od 1. januára 2023

Na dodržiavanie investičných limitov denne dozerá predovšetkým depozitár, ten schvaľuje všetky investície. Sporiteľ môže počas sporenia využiť nízke poplatky za správu úspor. Pri dobrovoľnom platení príspevkov do druhého piliera nie je sporiteľ ničím viazaný a pri odchode do dôchodku sa rozhodne, ako s úsporami naloží.

Vyplácanie II. piliera v roku 2023

1. Starobný dôchodok

 • Doživotný dôchodok:

  Vypláca sa poberateľovi dôchodku doživotne na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku.

 • Dočasný dôchodok:

  Vypláca sa poberateľovi iba počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

 • Programový výber

  Nasporená suma sa vypláca na základe dohody poberateľa s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo dobu vyplácania.

starší pár s tabletom, dôchodcovia, penzisti, seniori Čítajte viac Chcete dostať odchodné aj odstupné pri odchode do penzie? Máte na to právo. V akej výške a kedy vám ich dajú? Pozrite si príklady

2. Predčasný starobný dôchodok

Podmienkou vyplácania je vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera ku dňu začatia ich vyplácania vyššieho ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Pozostalostné dôchodky z druhého piliera

Účelom vdovského a vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela a manželovi po smrti manželky. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť príjem sirote v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.

Výnos z investovania

Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia. Vypláca sa sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nepožiadal o dôchodok z druhého piliera a v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení si dohodol vyplácanie výnosu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, kde je sporiteľom.

senior, dôchodca Čítajte viac Od januára budú penzie vyššie, niektorých dôchodkov sa ale valorizácia netýka. Kto nedostane pridané?

Vyplácanie II. piliera v roku 2024

Výplaty dôchodkov sa v rokoch 2023 – 2024 riadia doterajšími pravidlami. V roku 2025 sa zmeny budú týkať programového výberu. Od 1. januára 2025 dôjde k úprave výplatnej fázy druhého piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná.

Sporiteľ si po splnení podmienok referenčnej sumy pre dôchodok bude môcť vybrať polovicu svojich úspor v druhom pilieri zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po desiatich rokoch. Ak by sporiteľ medzitým zomrel, úspory sú súčasťou dedičského konania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #starobný dôchodok #II. dôchodkový pilier