Idete žiadať o stavebné povolenie pri stavbe alebo rekonštrukcii? Pozrite si, kedy ho potrebujete, ako má vyzerať + prehľad poplatkov

Pri stavbe domu alebo rekonštrukcii vyžadujúcej tento dokument, je stavebné povolenie nevyhnutné. Stavebník musí mať povolenie v rukách ešte pred začatím výstavby alebo opráv na dome.

23.10.2023 06:00
rodina, dom Foto:
K žiadosti o pripojenie domu musíte priložiť list vlastníctva.
debata

Súčasný stavebný zákon umožňuje spojiť proces územného konania (ktoré vedie k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby) a stavebného konania (ktoré vedie k vydaniu stavebného povolenia) do jedného administratívneho kroku pre výstavbu rodinného domu

Čo sa uvádza v žiadosti o vydanie stavebného povolenia?

 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe doba jej trvania
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko
 • meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom, alebo svojpomocou
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi
 • prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu.
Zateplovač Čítajte viac Nestihli ste si podať žiadosť o peniaze? Stále je šanca. Kto môže získať príspevok na obnovu domu?

Prílohy k žiadosti

 • list vlastníctva
 • písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 • kópia z katastrálnej mapy
 • projektová dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou (sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovani­a stavby
 • doklad o uhradení správneho poplatku

Zdroj: nehnutelnosti.sk

Čo musí obsahovať projektová dokumentácia stavby?

a) sprievodnú správu s doplňujúcimi údajmi o stavbe, ak nestačia základné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,

Plán obnovy Jelka Matovič Heger Budaj Čítajte viac Výzva na dotáciu desiatok tisíc eur od štátu je ukončená. Ľudia sa sťažujú, stránka nefungovala

b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:

 • navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov
 • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia
 • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach
 • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti
 • usporiadanie staveniska a opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

 • hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich
 • podzemných sietí a zariadení technického vybavenia
 • návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia
 • ochranných pásiem, ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitostí stavby,
zena, usmev, dom Čítajte viac Akú fasádu si vybrať? Dôležitá je estetika, ale aj funkčnosť

d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,

e) stavebné výkresy stavby, ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1¤:¤100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a časti stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,

g) návrh úpravy okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby koordinačná situácia osadenia stavby, uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby

Aby bola žiadosť o povolenie akceptovaná bez... Foto: SHUTTERSTOCK
dom Aby bola žiadosť o povolenie akceptovaná bez zbytočného oneskorenia, musí obsahovať všetky informácie.

Ďalšie prílohy:

 • certifikát o spôsobilosti projektanta
 • územné rozhodnutie, ak je potrebné
 • vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (meno stavebného dozoru) ak budete stavbu uskutočňovať svojpomocou a nemáte stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania.

  Ak budete stavať dodávateľsky alebo so stavebnou firmou, môžete meno dozora doložiť až neskôr, po vybratí stavebnej firmy.

 • súhlas vodární, že je možné napojiť dom na vodu a kanalizáciu. Ak kanalizácia v obci nie je, budete potrebovať nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (čistička sa však vybavuje oveľa náročnejšie, musíte mať aj súhlas ministerstva životného prostredia).

  K žiadosti o pripojenie domu musíte priložiť list vlastníctva, vodoinštaláciu, zákres vodární o tom, kde majú uložené siete, a situáciu napojenia domu na vodu. Vybavuje sa do 30 dní.

 • súhlas energetických závodov, že je možné pripojiť dom na elektrinu. K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť musíte priložiť list vlastníctva, elektroinštaláciu domu a situáciu napojenia domu na elektrinu. Vybavuje sa do 30 dní.
 • súhlas plynární, že je možné pripojiť dom na plyn (prikladá sa, ak chcete kúriť plynom).
 • súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia (kotol). Potrebujete k nemu doložiť plynofikáciu domu (ak budete kúriť plynom, list vlastníctva, žiadosť s presne uvedeným, aký kotol budete mať a jeho hodnoty, vybavuje sa do 30 dní).
 • súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu (ak staviate na pôde, ktorá je označená ako orná pôda). Potrebujete k nemu list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy s osemeurovými kolkami, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie, geometrický plán – ak chcete vyňať len časť pôdy, určenie bonity pôdy. (Vybavuje sa 30 dní).
 • súhlas susedov, ak chcete stavať inak, ako povoľuje stavebný zákon, napríklad na hranici pozemku, alebo chcete mať okná bližšie ako sedem metrov od obytných miestností susedov a podobne.
 • prípadne iné doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody, pamiatkový úrad a pod.).

Zdroj: stavebný zákon

dom1,pr, nepouzivat Čítajte viac 3 najčastejšie chyby pri rekonštrukcii domu

Bez povolenia to nejde

Pri stavbe domu je stavebné povolenie nevyhnutné – zákony vyžadujú jeho dodržiavanie. Stavebník musí mať povolenie v rukách ešte pred začatím výstavby domu.

Súčasný stavebný zákon umožňuje spojiť proces územného konania (ktoré vedie k vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby) a stavebného konania (ktoré vedie k vydaniu stavebného povolenia) do jedného administratívneho kroku pre výstavbu rodinného domu.

Aby bola žiadosť o stavebné povolenie akceptovaná bez zbytočného oneskorenia a predĺženia procesu, musí obsahovať všetky potrebné informácie. Stavba, ktorá sa začne bez platného stavebného povolenia, nie je legálna a príslušný orgán môže nariadiť jej odstránenie.

V jednoduchých prípadoch, najmä ak je možné rozhodnúť na základe predložených dokladov od účastníkov konania, správny orgán rozhodne bez odkladu.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
architekt Ilustračné foto.

V ostatných prípadoch, pokiaľ osobitný zákon neurčuje inak, musí správny orgán rozhodnúť do 30 dní od začatia konania. Vo veľmi zložitých prípadoch má na rozhodnutie 60 dní.

Ak je vec natoľko zložitá, že rozhodnutie nie je možné dosiahnuť v tejto lehote, odvolací orgán (orgán s právom rozhodovať o odložení) môže lehotu primerane predĺžiť.

Ak správny orgán nie je schopný rozhodnúť do 30 alebo 60 dní, musí o tom informovať účastníkov konania a uviesť dôvody omeškania.

Stavebné povolenie má obmedzenú dobu platnosti

Výstavba môže začať len po získaní stavebného povolenia, ktoré stanoví záväzné podmienky pre realizáciu a užívanie budovy. Stavebný úrad tiež zohľadní pripomienky účastníkov konania.

Stavebné povolenie bude obsahovať informácie týkajúce sa výsledkov zisťovacieho a konečného hodnotenia, ak také boli vydané. V prípade, že nebol vykonaný žiadny posudok týkajúci sa navrhovanej činnosti po udelení územného rozhodnutia, však tieto informácie nie sú potrebné.

Po schválení stavebného povolenia stavebný úrad zašle projektovú dokumentáciu – jeden overený exemplár – stavebníkovi, obci, v ktorej je plánovaná stavba a vlastníkovi nehnuteľnosti, ak sa nepovažuje za stavebníka. Jeden exemplár projektu si stavebný úrad ponechá na archiváciu.

Stavebné povolenie zanikne, ak sa výstavba nezačne do dvoch rokov od jeho právoplatnosti, s výnimkou situácií, keď stavebný úrad predĺži termín na začatie stavby z dôvodu oprávnených okolností.

Stavebný úrad môže tiež schváliť zmeny v projekte ešte pred dokončením stavby, v prípade, že takáto žiadosť príde od stavebníka a bude dôkladne odôvodnená.

okno, bývanie Čítajte viac Kedy treba vymeniť okná? Treba vždy volať firmu? Čo zvládne aj domáci majster?

Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí:

 • umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním,
 • ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia,
 • dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • lehotu na dokončenie stavby,
 • plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného
 • technického vybavenia na napojenie na tieto siete,
 • stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje svojpomocou,
 • použitie vhodných stavebných výrobkov
 • povinnosť oznámiť začatie stavby.

Ďalej sa určí:

 • predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, ktorá je potrebná na kontrolu dodržania podmienok určených na vyhotovenie stavby,
 • oznámenie určitého štádia stavby na účel výkonu štátneho stavebného dohľadu,
 • predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov,
 • podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia, pozemné komunikácie,
 • odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a podmienok ochrany zelene, prípadne jej premiestnenia,
 • vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska,
 • podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe
 • spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby,
 • oznámenie mena (názvu) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, ak bude určený vo výberovom konaní
 • úľavy na vytýčenie stavby
 • požiadavky na označenie stavby na stavenisku.
hypotéka, bývanie, Čítajte viac Dostali ste ročné vyúčtovanie nákladov za bývanie? Nezdá sa vám? Reklamujte ho

Čo nepotrebujete ohlasovať stavebnému úradu

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä:

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.
Plán obnovy Jelka Matovič Heger Budaj Čítajte viac Ako získať tisícky eur na obnovu domu? Vieme, kedy môžete znova o peniaze požiadať

Kedy potrebujete stavebné povolenie?

Kedy treba stavebné povolenie:

 • keď má stavba viac ako 25m2 zastavanej plochy
 • keď je stavba vyššia ako 5,0 m (pri podzemnej stavbe pokiaľ je hlbšia ako 3,0 m)
 • keď stavba mení svoj objem (napríklad nadstavbou alebo prístavbou)
 • pri zateplení stavby
 • pokiaľ sa menia nosné steny v objekte
 • pokiaľ sa mení tvar strechy a ide o zásah do nosných konštrukcií)

Kedy stačí ohlásenie stavebnému úradu:

 • keď ide o prízemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m3
 • keď ide o podzemnú stavbu a jej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 3 m
 • keď staviate prípojky (voda, kanál, plyn, elektrina a iné)
 • keď zasklievate balkón v rámci bytového domu
 • keď meníte nenosné steny (priečky) v rámci bytového domu
 • keď staviate plot

Kedy netreba ohlásenie ani stavebné povolenie:

 • keď sa vymieńa krytina na streche
 • keď sa menia okná a dvere
 • keď sa mení elektroinštalácia v rámci objektu
 • keď sa menia nenosné steny v rámci rodinného domu
 • keď sa mení plot v rámci jeho existujúceho trasovania a využívajú sa jeho pôvodné základy

Koľko zaplatíte, ak žiadate o: Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu 50 eur
2. na stavbu bytového domu 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 eur
domcek v rukach Čítajte viac Plánujete na jar stavať? Začnite zháňať stavebné povolenie už teraz, potrebné prílohy k žiadosti nezoženiete za týždeň
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 eur
2. bytových domov 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 50 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady 50 eur
zena, usmev, dom Čítajte viac Akú fasádu si vybrať? Dôležitá je estetika, ale aj funkčnosť

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu 100 eur
2. fyzickú osobu 30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu 50 eur
2. fyzickú osobu 20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu 30 eur
2. fyzickú osobu 10 eur
muzi osadzaju nove okna Čítajte viac Trikrát myslite, dvakrát merajte. Ako a kedy vymieňať okná. Pozrite si rady odborníkov
Ďalšie žiadosti
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 eur
Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním 30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre  
právnickú osobu 50 eur
fyzickú osobu 20 eur

V niektorých prípadoch stačí pri rekonštrukcii ohlásenie stavebnému úradu. Podáva sa napríklad pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Podáva sa aj pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti alebo pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe.

Ako napísať žiadosť o stavebné povolenie pri rekonštrukcii

Stavebník (alebo jeho splnomocnený zástupca):

meno (názov firmy): …
adresa (sídlo): .....
kontakt (tel., e-mail): …

zamysleny par Čítajte viac Ako čo najrýchlejšie dostať peniaze od poisťovne?

Stavebný úrad
adresa
Vec:

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (bytu) v súlade s § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje

meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
môže ísť o tieto údaje
meno (názov firmy): …
adresa (sídlo): …
korešpondenčná adr.: …
meno poverenej osoby: … tel.: … e-mail: …

Splnomocnená organizácia/osoba

meno (názov firmy): …
adresa (sídlo): …
korešpondenčná adr.: …
meno poverenej osoby: … tel.: … e-mail:
údaj o tom, na ktorej stavbe sa majú úpravy alebo práce uskutočniť/parcelné číslo pozemku, na ktorej je stavba postavená
názov stavby: …

Plán obnovy Jelka Matovič Heger Budaj Čítajte viac Ako získať tisícky eur na obnovu domu? Vieme, kedy môžete znova o peniaze požiadať

Rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis…
meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta
meno (názov firmy): …
adresa (sídlo): …
korešpondenčná adr.: …
meno poverenej osoby: … tel. … e-mail: …

Údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou, alebo dodávateľsky …

Dodávateľsky:
meno (názov): …
adresa (sídlo): …
korešpondenčná adr.: …
meno poverenej osoby: … tel.: … e-mail: …
svojpomocne, pod odborným vedením:
meno (názov): .....
adresa (sídlo): …
korešpondenčná adresa.: ......

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #stavebné povolenie #stavebné konanie #žiadosť o stavebné povolenie